Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EMAIL by Mind Map: EMAIL

1. Cách sử dụng mail

1.1. Tạo mail

1.1.1. Cách đặt tên mail

1.1.1.1. Tên

1.1.1.2. Chữ cái viết tắt và tên

1.1.1.3. Tên và họ

1.2. Soạn thảo mail

1.2.1. Người nhận

1.2.1.1. Người nhận chính

1.2.1.2. Người nhận phụ

1.2.1.2.1. CC

1.2.1.2.2. BCC

1.2.2. Tiêu đề

1.2.2.1. Ngắn gọn

1.2.2.2. Rõ rằng và cụ thể

1.2.2.3. Rõ nội dung

1.2.3. Nội dung mail

1.3. Bài tập về nhà