มาตรฐานวิชาชีพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
มาตรฐานวิชาชีพ by Mind Map: มาตรฐานวิชาชีพ

1. วินัย

1.1. วินัย หมายถึง กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือแบบแผน ความประพฤติที่ควบคุมพฤติกรรมของคน ในองค์กรให้เป็นไปในแนวทางที่พึงประสงค์

1.2. โทษทางวินัย

1.2.1. ก. วินัยไม่ร้ายแรง 1. ภาคทัณฑ์ 2. ตัดเงินเดือน 3. ลดขั้นเงินเดือน ข. วินัยร้ายแรง 4. ปลดออก 5. ไล่ออก

2. คุณธรรมจริยธรรม

2.1. คุณธรรม หมายถึง อุปนิสัยอันดีงาม ที่อยู่ในจิตใจของคน อยู่ในความรู้สึก ผิดชอบชั่วดี ซึ่งเป็นสิ่งที่จะควบคุม พฤติกรรมที่แสดงออกสนองความปรารถนา

2.1.1. ทศพิธราชธรรม

2.1.2. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิกหาร

2.1.3. คุณธรรมของกัลยาณมิตร 7

2.1.4. อริยมรรคมีองค์ 8

2.1.5. พรหมวิหาร 4

2.1.6. อิทธิบาท 4

2.2. จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สังคมยอมรับ เพื่อสังคมจะได้มีความสงบสุข

2.2.1. 1. การใฝ่ใจสัจธรรม 2. การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา 3. เมตตา กรุณา 4. สติ สัมปชัญญะ 5. ความไม่ประมาท 6. ความซื่อสัตย์สุจริต 7. ความขยันหมั่นเพียร 8. ความมีหิริ-โอตตัปปะ