Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การถนอมอาหาร by Mind Map: การถนอมอาหาร

1. การต้ม

1.1. ลักษณะเทคโนโลยี

1.1.1. เป็นวิธีการอย่างง่ายฆ่าเชื่้อ

1.2. จุดเด่น

1.2.1. ฆ่าเชื้อได้

1.3. จุดด้อย

1.3.1. เก็บไว้ได้ไม่นาน

2. พาสเจอร์ไรส์

2.1. ลักษณะเทคโนโลยี

2.1.1. ต้องใช้อุณภูมิไม่ตำ่กว่า65องศา

2.2. จุดเด่น

2.2.1. ไม่ทำลายสารอาหาร

2.3. จุดด้อย

2.3.1. ถ้าเก็บไว้นานจะมีจุลินทร๊ย์หลงเหลืออยู่

3. สเตอริไลส์

3.1. ลักษณเทคโนโลยี

3.1.1. ต้องใช้อุณภูมิไม่ตำ่กว่า100องศา

3.2. จุดเด่น

3.2.1. ทำลายจุลินทริย์และเอ็มไซท์

3.3. การทำแห้งแบบพ่นฝอย

3.3.1. ลักษณะเทคโนโลยี

3.3.1.1. ใช้การเห้ยน้ำออกจากนม

3.3.2. จุดเด่น

3.3.2.1. ไม่ทำลายสารอาหาร

3.3.3. จุดด้อย

3.3.3.1. แต่สูญเสียกลิ่น

3.4. จุดด้อย

3.4.1. ต้องใช้ความร้อนเป็นเวลานาน

3.5. ยูเอชที

3.5.1. ลักษณเทคโนโลยี

3.5.1.1. ใช้ความร้อนไม่ต่ำกว่า133องศา

3.5.2. จุดเด่น

3.5.2.1. เก็บรักษาได้นาน

3.5.3. จุดด้อย

3.5.3.1. การสูญเสียวิตามิน