Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHOM by Mind Map: CHOM

1. PC

1.1. Storage

1.1.1. USB

1.1.2. DISK

1.2. CPU

1.3. Peripheral

1.3.1. Monitor

1.3.2. Keyboard

1.3.3. Mouse

1.4. Memory

1.4.1. ROM (Read Only Memory): là loại bộ nhớ trong đó dữ liệu đã được ghi vào từ trước và chứa các chương trình giúp máy tính "khởi động".

1.4.2. RAM (Random Acess Memory): là một loại bộ nhớ khả biến cho phép truy xuất đọc-ghi ngẫu nhiên đến bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ dựa theo địa chỉ bộ nhớ.

1.5. Mother board (Main board)

1.5.1. Chipset

1.5.2. ROM Bios

1.5.3. CPU

1.5.4. Khe RAM

1.5.5. Thanh RAM

1.5.6. Input

1.5.7. Output

2. Server

2.1. Là 1 tập hợp của phần cứng, phần mềm, cung cấp dịch vụ cho máy hoặc máy tính khác trên mạng

2.1.1. Có độ tin cậy cao

2.1.2. Có thể tháo nóng

2.1.3. Tính chịu lỗi cao

2.1.4. Chạy liên tục không ngừng nghỉ, không bao giờ chết (24/7)

3. Hệ điều hành

3.1. Boot cycle flowchart

3.2. Install OS Flowchart

3.3. BIOS

3.3.1. Enforcing security

3.3.2. Hardware monitoring

3.3.3. Operating system booting

3.3.4. Hardware Testing

3.3.5. Hardware Troubleshooting

3.4. Tạo USB boot

3.4.1. USB boot DLC : Bộ công cụ cứu hộ máy tính

3.4.2. USB boot OS: tạo USB chứa file iso của hệ điều hành mình muốn cài đặt.

3.4.2.1. LINUX

3.4.2.2. WINDOW

3.5. Chuẩn ổ cứng

3.5.1. UEFI

3.5.2. Legacy Bios

3.6. Commandline

4. Mail Client

4.1. Backup lại mailbox trước khi làm gì liên quan đến OS

4.2. Xử lí lỗi mail không gửi được

4.3. Quản lí inbox và outbox

5. Qua môn CHOM em đã học được thêm những kiến thức về phần cứng, những kiến thức cơ bản về server, quản lí mail, cài đặt và trải nghiệp dual 2 hệ điều hành Window và Linux, cứu hộ máy tính.