กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 by Mind Map: กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. การประเมินตามสภาพจริง

1.1. การให้คะแนนของผู้สอน - คะแนนจากการมีส่วนร่วม เช่น การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น - คะแนนจากชิ้นงานหรือโครงงาน - คะแนนจากการดำเนินงานต่าง ๆ ผ่าน IT เช่น การสืบค้น เป็นต้น

2. การใช้ IT ในการเรียนการสอน

2.1. ผู้สอนต้องเลือกเนื้อหาที่สำคัญ (Lean Content) แทนเนื้อหาที่ไม่ใช่แกน (Fat Content) เช่น เลือกหัวข้อที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน

2.2. - การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การยืดหยุ่นในการเข้าถึงเนื้อหา - การจำกัดเวลาและสถานที่

3. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

3.1. ลักษณะของผู้สอน ออกแบบกิจกรรม โดยผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทำ โดยใช้ร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์

3.2. ลักษณะของผู้เรียน - มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น - มีโอกาสเลือกเนื้อหาการเรียนรู้ตามความสนใจ - นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ - มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

4. บรรยายลดลงและเรียนรู้มากขึ้น

4.1. ลักษณะของผู้สอนและการใช้สื่อ - เป็นผู้อำนวยความสะดวก - เป็นผู้สนับสนุน - เป็นผู้ทำให้เกิดแรงจูงใจกับผู้เรียน - ใช้สื่อการสอนแบบใหม่ ๆ

4.2. ลักษณะของผู้เรียน - เกิดความรู้ด้วยตนเอง - ต่อยอดความรู้ใหม่จากความรู้เดิม - รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ ลงมือปฏิบัติ - นำความรู้ไปใช้ชีวิตจริงได้

5. การจัดการเรียนรู้ - บรรยายลดลงและเรียนรู้มากขึ้น - ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง - การใช้ IT ในการเรียนการสอน - การประเมินตามสภาพจริง