อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ by Mind Map: อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ

1. ตนเอง

1.1. สภาพจิตใจและอารมณ์

1.2. การไม่ยึดคุณธรรม จริยธรรม

1.3. ผลจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

1.4. การใช้สารเสพติด

1.5. การพัฒนาการทางเพศ

1.6. การขาดความนับถือตนเอง

2. ครอบครัว

2.1. ความสัมพันธ์ในครอบครัว

2.2. แบบอย่าง

2.3. องค์ประกอบของครอบครัว

2.4. มาตรฐานในการเลี้ยงดูของครอบครัว

3. เพื่อน

3.1. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเพศเดียวกัน

3.2. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างเพศ

3.3. การชักจูง

3.4. การเลียนแบบ

3.5. ต้องการเป็นที่ยอมรับ

4. สังคม

4.1. กลุ่มเพื่อน

4.2. ฐานะทางเศรษฐกิจและการเมือง

4.3. บรรทัดฐานทางสังคม

4.4. สถานบันเทิง

4.5. สื่อมวลชน

5. วัฒนธรรม

5.1. ความเชื่อเกี่ยวกับบทบาททางเพศและกาปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ