การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

1. หน่วยรับข้อมูล

1.1. ทำหน้าที่รับข้อมูล โปรแกรม และคำสั่งจากผู้ใช้ โดยแปลงข้อมูลที่ได้รับให้เป็นข้อมูลหรือสัญญาณดิจิทัล แล้วส่งไปที่หน่วยความจำ เพื่อนำไปประมวลผลในหน่วยประมวลผลกลางต่อไป

2. หน่วยประมวลผลกลาง

2.1. หน่วยควบคุม

2.1.1. ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน โดยดูแลในการประมวลผลตามคำสั่ง ให้มีการประมวลผลเป็นจังหวะตามสัญญาณนาฬิกา

2.2. หน่วยคำนวณและตรรกะ

2.2.1. คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบค่าของข้อมูลทางตรรกศาสตร์

3. หน่วยความจำ

3.1. หน่วยความจำหลัก

3.1.1. หน่วยความจำแรม

3.1.1.1. ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในระหว่างการประมวลผลข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกลบหายทันทีเมื่อปิดคอมพิวเตอร์

3.1.2. หน่วยความจำรอม

3.1.2.1. บันทึกข้อมูลคำสั่งเริ่มต้นของระบบ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกจากโรงงานผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ ซึ่งข้อมูลจะไม่ถูกลบหายถึงจะปิดคอมพิวเตอร์ก็ตาม และไม่สามารถลบหรือแก้ไขข้อมูลได้

3.1.3. หน่วยความจำซีมอส

3.1.3.1. เก็บข้อสนเทศที่ใช้เป็นประจำของระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งบนเมนบอร์ด เมื่อปิดคอมพิวเตอร์ข้อมูลจะไม่หายและสามารถเปลี่ยนข้อมูลได้

3.2. หน่วยความจำสำรอง

3.2.1. จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้เพื่อนำข้อมูล คำสั่งกลับมาใช้ในอนาคตได้ มักมีขนาดใหญ่กว่าข้อมูลที่บันทึกในหน่วยความจำหลัก

4. หน่วยแสดงผล

4.1. ติดต่อสื่อสารและแสดงผลต่อผู้ใช้ ในขณะทำการประมวลผลและหลังจากประมวลผลเสร็จ จะรับสารสนเทศที่ได้จากหน่วยประมวลผลกลางมาแปลงเป็นข้อมูลในรูปแบบที่ผู้ใช้เข้าใจ โดยทั่วไปจะใช้จอภาพ เพื่อติดต่อกับผู้ใช้เป็นหลัก