พื้นฐานการสัมมนาทางการจัดการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พื้นฐานการสัมมนาทางการจัดการ by Mind Map: พื้นฐานการสัมมนาทางการจัดการ

1. ความหมายของการสัมมนา การสัมมนา Seminar หมายถึง การประชุมเพื่อแสวงหาความรู้และเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาเพิฃื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน

2. ความสำคัญของการสัมมนา เป็นกลไกสำคัญของทุกองค์กร ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก เป็นศูนย์รวมของการคิดการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาน การลงมติ และอีกมากมาย เราจึงต้องใช้การประชุมให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ของการสัมมนา 1.ผู้จัดสัมมนาหรือผู้เรียนสามารถจัดสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ แนวคิดจากการสัมมนา 3.ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความสามารถมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 4.การจัดสัมมนาจะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา 5.เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่เสมอ 6.เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานเพราะปกติแล้วการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ผู้ได้รับการสัมมนาย่อมมีโอกาสได้รับการพิจารณาก่อน 7.เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจมุ่งกระทำกิจกรรมอันดีงามให้สังคม 8.สามารถสร้างความเข้าใจอันดีงามต่อเพื่อนร่วมงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 9.เกิดความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รู้จักยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น สามารถแก้ปัญหาในการทำงานและเกิดภาวะผู้นำ

4. วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา 2.เพื่อค้นหาแนวทางวิธีในการปฏิบัติร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา 3.เพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการสัมมนาที่ดีควบคู่กันไปด้วย

5. ความหมายของการจัดการ การดำเนินการในการวางแผน ตัดสินใจ การจัดองค์กร การนำ และการควบคุมทรัพยากรพื้นฐานขององค์การ อันได้แก่ ทรัพยากร การเงิน สินทรัพย์ถาวร เป็นต้น

6. กระบวนการจัดการ เป็นกลไกและตัวประสานที่สำคัญที่สุดในการประมวล ผลักดัน และกำกับให้ปัจจัยต่างๆ สามารถดำเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.การวางแผน 2.การจัดองค์การ 3.การนำ 4.การควบคุม

7. แนวคิดเกี่ยวกับสัมมนาทางการจัดการ วัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมสัมมนาแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ 1.ต้องการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้หรือปรับทัศนคติ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา 2.เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการในองค์กรและมาเข้าร่วมสัมมนา เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้น

8. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสัมมนา 1.ปัญหาด้านบุคลากร 2.ปัญหาด้านผู้เข้าร่วมสัมมนา 3.ปัญหาด้านวิทยากร 4.ปัญหาด้านงบประมาณ 5.ปัญหาด้านเนื้อหา 6.ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ 7.ปัญหาด้านเวลาและสถานที่ในการจัดสัมมนา 8.ปัญหาทางด้านการจัดการ