Button " Theo Dõi "

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Button " Theo Dõi " by Mind Map: Button " Theo Dõi "

1. User đã Login ( Điều kiện sử dụng button " Theo dõi " là phải Login được )

1.1. Lấy được tất cả thông tin profile của user đó (API GET Profile User), bao gồm: (1) - Name - Age. - Address ... - FollowPage: [ Page1, Page 3, ... ]

1.1.1. - Dựa vào API Lấy Profile thông tin của user này thì chúng ta thấy cờ FollowPage của User này đang theo dõi bao nhiêu Page - Ví Dụ: Danh sách Page có 100 Page, từ Page 1,2,3,4,5....100. - Hiện tại User này chỉ đang theo dõi Page 1,3 => Dựa vào cờ FollowPage của User này so sánh với 100 Page thi mình có thể check được button " Theo dõi" này có trạng thái theo dõi Page 1,3, và ngược lại không theo dõi với các Page còn lại. ** Có thể cần thêm API danh sách các Page có thể theo dõi (3)

1.2. Api Cho Button " Theo Dõi " (2) - Đại Loại là Api này dùng để click vào nút theo dõi để cập nhật trạng thái của button "đang theo dõi" hay " chưa theo dõi" và cờ FollowPage của User này có thêm Page được theo dõi hoặc Page bị bỏ theo dõi.

2. User Chưa Login

2.1. Đi đến trang Login