กิจกรรมในงานโลจิสติกส์ (Logistics)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กิจกรรมในงานโลจิสติกส์ (Logistics) by Mind Map: กิจกรรมในงานโลจิสติกส์ (Logistics)

1. 1. การบริการลูกค้า (Customer sevice)

1.1. การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้

2. 4. การสื่อสารระหว่างการกระจายสินค้า (Distribution communication)

2.1. การแลกเปลี่ยนข้อมูล และนำไปสู่การตัดสินใจต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

3. 2. กระบวนการสั่งซื้อ (Order Processing)

3.1. การรับคำสั่งซื้อและการตรวจสอบคำสั่งซื้อ

4. 3. การพยากรณ์ความต้องการ (Demand forecasting)

4.1. การคาดการณ์ความต้องการในตัวสินค้า หรือบริการลูกค้าในอนาคต

5. 5. การจัดหา (Procurement)

5.1. เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ และบริการ

6. 6. บรรจุภัณฑ์ (Packaging)

6.1. เป็นสิ่งที่ปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย และช่วยให้กระบวนการเคลื่อนย้ายมีความสะดวกมากขึ้น

7. 7. การขนถ่ายวัตถุดิบและเคลื่อนย้ายสินค้าภายใน (Materials handling)

7.1. เป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และสินค้าคงคลังในระหว่างการผลิต

8. 8. การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory control)

8.1. การบริหารควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่วยลดต้นทุนต่างๆ

9. 9. การขนส่ง (Transportation)

9.1. การเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากจุดกำเนิด ไปยังจุดที่มีการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

10. 10. การจัดการคลังสินค้า (Warehousing and storage)

10.1. การบริหารจัดการคลังสินค้า เช่น การรับ-การจัดเก็บสินค้า การจัดการพื้นที่ในคลังสินค้า และอุปกรณ์ต่างๆ

11. 11. การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า (Plant and warehouse selection)

11.1. ให้ความสำคัญกับความใกล้-ไกล ของแหล่งวัตถุดิบ และลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

12. 12. โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)

12.1. สินค้าที่ถูกส่งกลับคืน เช่น เสียหาย หรือหมดอายุการใช้งาน

13. 13. การจัดเตรียมอะไหล่และบริการหลังการขาย (Parts and service support)

13.1. เป็นความรับผิดชอบต่อสินค้าหลังการขาย เช่น จัดหาชิ้นส่วน อะไหล่ต่างๆ