การพูดต่อหน้าชุมชน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพูดต่อหน้าชุมชน by Mind Map: การพูดต่อหน้าชุมชน

1. ผู้ฟัง

1.1. ระดับ

1.2. พูดทำไม

2. หัวข้อ

2.1. Mandala Art : 81 Ideas

3. คิดคำถาม

3.1. 5 W 1 H

4. จัดสำดับ

4.1. ส่วนนำ

4.2. เนื้อเรื่อง

4.3. สรุป

5. เนื้อหา/หลักการ

5.1. แหล่งข้อมูล

5.2. เหตุการณ์จริง

5.3. ประสบการณ์