Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IES 6 by Mind Map: IES 6

1. ขอบเขตการศึกษา

1.1. อธิบายถึงข้อกำหนดสำหรับการประเมิณความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องพัฒนาก่อนสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก

1.2. ระบุข้อกำหนดในการประเมิณความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

1.2.1. IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก-ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

1.2.2. IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก-ทักษะทางวิชาชีพ

1.2.3. IES 4 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก-ค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ

1.2.4. IES 5 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก-ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ

1.2.5. IES 8 การพัฒนาทางวิชาชีพสำหรับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบงบการเงิน

1.3. ภายใต้มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศทุกฉบับ จุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรกคือการบรรลุความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ในระหว่างการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ จุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การพัฒนาและคงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

2. วันที่มีผลบังคับใช้

2.1. วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

3. วัตถุประสงค์

3.1. เพื่อทำการประเมิณว่าผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพสามารถพัฒนาตนเองให้มีระดับความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่เหมาะสมที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงานในบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

4. ข้อกำหนด

4.1. หลักในการประเมิณ

4.1.1. สนับสนุนการพัฒนาผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพ บัญชีให้ไปสู่ระดับความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

4.1.2. กิจกรรมการประเมินจะมีระดับความเที่ยงตรงสูง

4.1.2.1. ความเที่ยงตรงที่แท้จริง

4.1.2.2. ความเที่ยงตรงในการคาดการณ์

4.1.2.3. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

4.2. หลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้

4.2.1. หลักฐานที่พิสูจน์ได้อาจตอบสนองความต้องการของบุคคลที่สามซึ่งทำหน้าที่ติดตามและกำกับดูแลสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่าประเทศ

4.2.2. ช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจ ได้ว่า ผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถพัฒนาตนเองให้มีระดับความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม

4.2.3. ตัวอย่างของหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได

4.2.3.1. ประกาศนียบัตรแสดงการสำเร็จการศึกษา

4.2.3.2. ผลสัมฤทธิ์ของผลสำเร็จจากการสอบ

4.2.3.3. หลักฐานแสดงถึงความสำเร็จในการทำงานของผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชีที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง

4.3. การประเมิณความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเป็นทางการ

4.3.1. กิจกรรมการประเมิน คือ กิจกรรมที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน

4.3.1.1. การประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานจริงโดยผู้ว่าจ้าง และการทบทวนหลักฐานเมื่อกิจกรรมการปฏิบัติงานจริงแล้วเสร็จ

4.3.1.2. การทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์

4.3.1.3. ข้้อสอบแบบปรนัย/ ข้อสอบปากเปล่า/ข้อสอบอัตนัย

4.3.2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการระบุระดับความรู้ความสามารถที่เหมาะสมที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรมี

4.3.2.1. ความรู้ ความชำนาญพิเศษที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรมีสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรม เฉพาะ

4.3.2.2. ระดับการตัดสินใจในวิชาชีพที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ

4.3.3. ประเภทของกิจกรรมการประเมินการคัดเลือกนั้นอาจขึ้นกับหลายปัจจัยตามที่สมาชิก สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศพิจารณา

4.3.3.1. ความห่างไกลและการกระจายของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชี

4.3.3.2. แหล่งข้อมูลทางการศึกษาและแหล่งข้อมูลอื่นที่มีของสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ

4.3.3.3. จำนวนและภูมิหลังของผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชีที่ได้รับการประเมิน

4.3.3.4. โอกาสในการเรียนและการพัฒนาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง