ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ by Mind Map: ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์

1. กำหนดหัวข้อที่จะศึกษา

2. รวบรวมหลักฐาน

3. ประเมิน ตรวจสอบคุณค่าของหลักฐาน

4. ตีความหลักฐานวิเคราะห์ข้อมูล

5. ตีวามหลักฐานวิเคราะห์ข้อมูล