Thông Tin Thu Thập

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thông Tin Thu Thập by Mind Map: Thông Tin Thu Thập

1. Khuyến học

1.1. Về cá nhân

1.1.1. 1. Thông tin cá nhân

1.1.2. 2. Lý do đăng ký

1.1.3. 3. Thông tin tình hình học tập và các hoạt động khác

1.1.4. 4. Đánh giá của phụ huynh

1.1.4.1. Tự hào và hài lòng nhất ở em

1.1.4.2. Băn khoăn và lo lắng nhất ở em

1.1.4.3. Mức độ quan trọng của việc học đối với phụ huynh

1.1.4.4. Về em

1.1.4.4.1. Tham gia các hoạt động của chi hội tổ chức

1.1.4.4.2. Quan hệ với cộng đồng

1.1.4.4.3. Siêng năng

1.1.4.4.4. Lễ phép

1.1.4.4.5. Hiếu thảo

1.1.4.4.6. Đạo đức

1.2. Về gia đình

1.2.1. 5. Thông tin về thành viên gia đình

1.2.1.1. Moi thanh vien

1.2.1.1.1. Họ tên

1.2.1.1.2. Năm sinh

1.2.1.1.3. Học vấn

1.2.1.1.4. Tôn giáo

1.2.1.1.5. Sức khỏe

1.2.1.1.6. Nghề nghiệp

1.2.1.1.7. Quan hệ

1.2.1.2. Thu nhập chính

1.2.1.3. Em nhận là con thứ mấy

1.2.2. 6. Thông tin hoàn cảnh gia đình

1.2.2.1. 1. Nhà cửa

1.2.2.2. R.V.A

1.2.2.2.1. 2. Có Ruộng?

1.2.2.2.2. 3. Có Vườn?

1.2.2.2.3. 4. Có Ao?

1.2.2.3. 5. Phương tiện đi lại

1.2.2.4. 6. Tài sản có giá trị hiện tại trong nhà

1.2.2.5. 7. Gd đã hay đang nhận hỗ trợ từ chương trình bác ái khác?

1.2.2.6. 8. Gia đình có thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo do chính quyền địa phương xác nhận

1.2.2.6.1. Có sổ xác nhận

1.2.2.7. 9. Bạn tự đánh giá gd mình thuộc diện nào

2. Nuôi bò

2.1. 1. Thông tin cá nhân

2.1.1. 1. Công việc

2.1.2. 2. Mức độ ổn định của công việc

2.1.3. 3. Thu nhập bình quân của bản thân

2.1.4. 4. Tình trạng sức khỏe

2.1.5. 5. Điều kiện hiện có để thực hiện dự án nuôi bò

2.1.6. 6. Tình hình nhà ở

2.1.7. 7. Quyền sở hữu nhà ở

2.1.8. 8. Tín ngưỡng

2.1.8.1. Nếu là công giáo

2.1.8.1.1. sinh hoạt gì trong nhà thờ?

2.2. 2. Thông tin gia đình

2.2.1. 1. Số lượng thành viên

2.2.1.1. Tổng

2.2.1.2. Năm sinh

2.2.2. 2. Số lượng thành viên mắc bệnh / khuyết tật

2.2.3. 3. Số lượng thành viên trong gia đình tạo ra thu nhập

2.2.4. 4. Tổng thu nhập trung bình của tất cả thành viên trong gia đình

2.2.5. 5. Chi tiêu TB 1 tháng

2.2.5.1. khoảng

2.2.6. 6. Đã hay đang nhận hỗ trợ từ chương trình khác?

2.2.7. 7. Gd hiện có mắc nợ?

2.2.7.1. Chủ nợ

2.2.7.2. Tổng tiền

2.2.7.3. Lãi suất

2.2.7.4. Trả hàng tháng

2.2.7.5. Đang nợ

2.2.8. 8. Có sổ hộ nghèo không?

2.2.8.1. (photo và kẹp vào giấy này)

3. Hộ nghèo

3.1. Về gia đình

3.1.1. 1. Số lượng thành viên

3.1.2. Thu nhập

3.1.2.1. 3. Số lượng thành viên trong gia đình tạo ra thu nhập

3.1.2.2. 4. Tổng thu nhập trung bình của tất cả thành viên trong gia đình

3.1.2.3. Thu nhập chính

3.1.3. Chi tiêu

3.1.3.1. 5. Chi tiêu TB 1 tháng

3.1.3.1.1. khoảng

3.1.4. Tài sản

3.1.4.1. 6. Tài sản có giá trị hiện tại trong nhà

3.1.5. Nợ nần

3.1.5.1. 7. Gd hiện có mắc nợ?

3.1.5.1.1. Chủ nợ

3.1.5.1.2. Tổng tiền

3.1.5.1.3. Lãi suất

3.1.5.1.4. Trả hàng tháng

3.1.5.1.5. Đang nợ

3.1.6. Sức khỏe

3.1.6.1. 2. Số lượng thành viên mắc bệnh / khuyết tật

3.1.7. Nhà cửa

3.1.7.1. 6. Tình hình nhà ở

3.1.7.2. 7. Quyền sở hữu nhà ở

3.1.7.3. R.V.A

3.1.7.3.1. 2. Có Ruộng?

3.1.7.3.2. 3. Có Vườn?

3.1.7.3.3. 4. Có Ao?

3.1.7.4. Cần sửa chữa gì?

3.1.7.5. Hình ảnh

3.1.8. Sinh hoạt

3.1.9. Phương tiện đi lại

3.1.9.1. Hình ảnh

3.1.10. Hỗ trợ khác

3.1.10.1. 6. Đã hay đang nhận hỗ trợ từ chương trình khác?

3.1.10.2. 8. Có sổ hộ nghèo không?

3.1.10.2.1. (photo và kẹp vào giấy này)

3.2. Về cá nhân

3.2.1. Quan hệ

3.2.2. Họ tên

3.2.3. Năm sinh

3.2.4. Sức khỏe

3.2.5. Học vấn

3.2.6. Nghề nghiệp

3.2.6.1. Công việc

3.2.6.2. Nơi làm việc

3.2.6.3. Ổn định

3.2.6.4. Thu nhập

3.2.6.4.1. Khoang bao nhieu?

3.2.7. Tôn giáo

3.2.7.1. Nếu là công giáo

3.2.7.1.1. sinh hoạt gì trong nhà thờ?

3.2.8. Hình ảnh