ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. ประจุไฟฟ้า

1.1. เป็นตัวการที่ทำให้เกิดอำนาจไฟฟ้า

1.2. ประจุไฟฟ้ามี2ชนิด

1.2.1. ประจุบวก

1.2.1.1. มีประจุ+1.6×10ยกกำลัง-19 C มวล1.67×10ยกกำลัง-27kg

1.2.2. ประจุลบ

1.2.2.1. มีประจุ-1.6×10ยกกำลัง-19 C มวล9.1×10ยกกำลัง-31kg

2. กฎของคูลอมบ์

2.1. "สนใจประจุไหน ตัวนั้นโดน"

2.2. สูตร F=kQ1Q2/Rกำลัง2

2.2.1. Q1=ประจุตัวที่1 หน่วย c

2.2.2. Q2=ประจุตัวที่2 หน่วย c

2.2.3. R=ระยะห่างระหว่างประจุ หน่วย m

2.2.4. k=ค่าตัวของคูลอมบ์9×10ยกกำลัง9N.mยกกำลัง2/Cยกกำลัง2

3. เเรงไฟฟ้า เเรงคูลอมบ์

3.1. ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน💙จะดูดกัน💙

3.2. ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน♥จะผลักกัน♥

4. สนามไฟฟ้า

4.1. สูตร E=F/q หน่วยN/C

4.1.1. สูตร E=kQ/R2

4.2. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวตัวคู่ขนาน

4.2.1. สูตร E=ΔV/d หน่วยV/m

4.3. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

4.3.1. กำหนดให้ทรงกลมตัวนำมีประจุ+Q

4.3.1.1. สูตร E=kQ/R2

4.4. "สนใจประจุตัวไหน ให้ปิดประจุตัวนั้น"

5. สภาพไฟฟ้า

5.1. 1.เป็นกลางทางไฟฟ้า

5.2. 2.เป็นลบ(สูญเสียประจุบวก)

5.3. 3.เป็นบวก(สูญเสียประจุลบ)

6. ศักย์ไฟฟ้า

6.1. สูตร V=kQ/R หน่วย V (เป็นปริมาณScalar)

6.2. *คิดเครื่องหมายของประจุไฟฟ้า *ปิดจุดที่สนใจ คิดศักย์รอบจุดนั้น

6.3. ศักย์ไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

6.3.1. Vผิว=kQ/r

6.3.2. วัดจากจุดศูนย์กลางของทรงกลมตัวนำ

7. งานในการเลื่อนประจุ

7.1. สูตร Wa➡b=q(Vb-Va) หน่วย J

7.1.1. q=ประจุที่ถูกเลื่อน(คิดบวก➕,ลบ➖) Va=ศักย์ไฟฟ้าที่a Vb=ศักย์ไฟฟ้าที่b Vb-Va=ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างaกับb

8. ตัวเก็บประจุ

8.1. ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าเเละจ่ายประจุไฟฟ้า

8.2. สูตร C=Q/V หน่วยC/V ➡F(Farad)

8.3. เเบบขนาน(ประจุไฟฟ้าเเยกไหล)

8.3.1. Cรวม=C1+C2

8.4. เเบบอนุกรม(ประจุไฟฟ้าไม่เเยกไหล)

8.4.1. 1/C=1/C1+1/C2

9. พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

9.1. สูตร C=Q/V

9.1.1. C=ความจุไฟฟ้า หน่วย F Q=ประจุไฟฟ้า หน่วย C V=ความต่างศักย์ไฟฟ้า หน่วย V

10. New Topic