ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. ประจุไฟฟ้า

1.1. ประจุบวก

1.2. ประจุลบ

2. สภาพไฟฟ้า

2.1. เป็นกลางทางไฟฟ้า

2.2. เป็นลบ (สูญเสียประจุบวก)

2.3. เป็นบวก (สูญเสียประจุลบ)

3. แรงไฟฟ้า/แรงคูลอมบ์

3.1. เเรงดูด (ประจุมีชนิดต่างกัน)

3.2. เเรงผลัก (ประจุมีชนิดเหมือนกัน)

4. กฎของคูลอมบ์

4.1. สนใจประจุไหน ตัวนั้นโดน

4.1.1. โดนดูด

4.1.2. โดนผลัก

4.2. F=KQ1Q2/R^2

4.2.1. K=ค่าคงตัวของคูลอมบ์

4.2.2. Q1=ประจุตัวที่1 หน่วย C

4.2.3. Q2=ประจุตัวที่1 หน่วย C

4.2.4. R=ระยะห่างระหว่างประจุ หน่วย m

5. สนามไฟฟ้า(E)

5.1. บริเวณที่มีเเรงไฟฟ้า

5.1.1. F≠0 ; มีสนามไฟฟ้า

5.1.2. F=0 ; ไม่มีสนามไฟฟ้า

5.2. E=F/q หน่วย N/C

5.2.1. q=ประจุทดสอบสนามไฟฟ้า

5.2.2. Q=ประจุที่ปล่อยสนามไฟฟ้า

5.3. สนใจประจุตัวไหน ให้ปิดตัวนั้น

5.4. E=KQ/R^2

6. สนามไฟฟ้าจากเเผ่นตัวนำคู่ขนาน

6.1. E=ΔV/d หน่วย V/m

6.2. สนามไฟฟ้าจะพุ่งจาก + ไป - เสมอ

6.3. เส้นสมศักย์ = เส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

7. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

7.1. ประจุ+Q กระจายอยู่บนผิวนอกเท่านั้น

7.2. ภายในE = 0

7.3. E=KQ/R^2

7.3.1. R=วัดจากจุดศูนย์กลางทรงกลม

8. ศักย์ไฟฟ้า

8.1. V=KQ/R หน่วย V (ปริมาณ scalar)

8.2. คิดเครื่องหมายประจุไฟฟ้า

8.3. ปิดจุดที่สนใจ คิดศักย์รอบจุดนั้น

9. ศักย์ไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

9.1. V=KQ/R

9.2. Vภายในทรงกลม=Vที่อยู่ผิวของทรงกลม

10. งานจากการเลื่อนประจุ

10.1. งานที่ลากจากประจุ q จาก A ไป B

10.2. งานไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทาง

10.3. W(A→B)=q(VA-VB) หน่วย J

10.4. คิดเครื่องหมายประจุไฟฟ้า

10.5. VA= ศักย์ไฟฟ้าที่ A

10.6. VB= ศักย์ไฟฟ้าที่ B

10.7. VA-VB= ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง A กับ B

11. ตัวเก็บประจุ(C)

11.1. เก็บประจุไฟฟ้า

11.2. จ่ายประจุไฟฟ้า

11.3. C=Q/V หน่วย C/V หรือ F(Farad)

11.4. การต่อแบบอนุกรม(ประจุไฟฟ้าไม่แยกไหล)

11.4.1. Qรวม=Q1=Q2

11.4.2. Vรวม=V1+V2

11.4.3. 1/Cรวม=1/C1+1/C2

11.5. การต่อเเบบขนาน(ประจุไฟฟ้าเเยกไหล)

11.5.1. Vรวม=V1=V2

11.5.2. Qรวม=Q1+Q2

11.5.3. Cรวม=C1+C2

11.6. V=ความต่างศักย์ไฟฟ้า หน่วย V

12. พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

12.1. C=ความจุไฟฟ้า หน่วย F

12.2. Q=ประจุไฟฟ้า หน่วย C

12.3. V=ความต่างศักย์ไฟฟ้า หน่วย V

12.4. Q=CV

12.5. V=Q/C

12.6. U=พลังงานสะสมในตังเก็บปรระจุ หน่วย J

12.7. U=1/2QV

12.8. U=1/2CV^2

12.9. U=Q^2/2C