โครงสร้างและหน้าที่ของใบจัดทำโดย นางสาว จิราพร โทนไทย ม.5/1 เลขที่ 3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงสร้างและหน้าที่ของใบจัดทำโดย นางสาว จิราพร โทนไทย ม.5/1 เลขที่ 3 by Mind Map: โครงสร้างและหน้าที่ของใบจัดทำโดย นางสาว จิราพร โทนไทย ม.5/1 เลขที่ 3

1. ใบเลี้ยง (cotylodon)

1.1. คือ ใบที่แตกออกจากเมล็ดเป็นใบแรก ทำหน้าที่ให้อาหารแก่เอมบริโอ เมื่อเอมบริโอเจริญขึ้น ใบนี้จะหมดหน้าที่และร่วงไป

2. ใบประดับ (bract)

2.1. ใบที่เปลี่ยนแปลงพิเศษเพื่อรองรับดอก โดยอยู่บริเวณก้านดอกส่วนมากมีสีเขียวทำหน้าที่ช่วบล่อแมลง

3. ใบไม้ (foliage)

3.1. ทำหน้าที่เสร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

4. ใบเดี่ยว (simple leaf)

4.1. ใบที่มีเพียงใบเดียวติดกับก้านที่แตกออกจากกิ่งหรือลำต้นแต่ยังมีใบเดี่ยวบางชนิดที่ขอบใบเว้าเข้าไปมากทำให้ดูคล้ายใบประกอบ

5. ใบประกอบ (compound leaf)

5.1. ใบที่มีแผ่นใบมากกว่าหนึ่งแผ่น ที่เกิดบนก้านใบอันเดียวกัน ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงและคายน้ำ

6. ใบย่อย (leaflet)

6.1. ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง

7. ก้านใบ (petiole)

7.1. ติดกับแผ่นใบ ตรงฐานใบ ยกเว้นบางชนิดก้านใบติดตรงกลางหรือตรงด้านในของแผ่นใบ ก้านใบ สั้นบ้าง ยาวบ้าง หรือไม่มีก้านใบเลย ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างลำต้นกับใบ

8. ใบพิเศษ (modified)

8.1. ใบที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่อื่น ๆ นอกเหนือจากการสร้างอาหาร หายใจ และคายน้ำ

9. ใบสะสมอาหาร (storage leaf)

9.1. เป็นใบที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เก็บสะสมอาหาร จึงมีลักษณะอวบหนาเก็บอาหารสะสมไว้ที่เส้นใบ และก้านใบอนึ่งใบเลี้ยงเป็นใบแรกที่อยู่ในเมล็ดพืช บางชนิดมีใบเลี้ยงขนาดใหญ่เนื่องจากการสะสมอาหารไว้ โดยดูดอาหารมาจาก เอนโดสเปิร์มเพื่อนำไปใช้ในการงอกของต้นอ่อน ใบเลี้ยงจึงมีลักษณะอวบใหญ่ ใบเลี้ยงยังมีหน้าที่ปกคลุมเพื่อป้องกันยอดอ่อนไม่ให้เป็นอันตราย ในพืชบางชนิดเมื่อยอดอ่อนแทงทะลุดินขึ้นมา และเมื่อพ้นดิน

10. พืชกินสัตว์ (carnivorous leaf)

10.1. พืชที่ได้สารอาหารบางส่วนหรือส่วนใหญ่จากการดักและบริโภคสัตว์หรือสัตว์เซลล์เดียวซึ่งปรกติได้แก่แมลงและสัตว์ขาปล้องเหล่าอื่น ๆ โดยเป็นผลจากการปรับตัวให้อยู่รอดในดินที่มีสารอาหารน้อย ทำหน้าที่ดักแมลง

11. ใบเกล็ด (Scale leaf)

11.1. เป็นใบที่เปลี่ยนมาจากใบแท้ เพื่อทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้แก่ตาและยอดอ่อน ใบเกล็ดไม่มีสีเขียวเพราะไม่มีคลอโรฟิลล์ นอกจากนี้ใบเกล็ดบางชนิดยังสะสมอาหารไว้ด้วย ใบเกล็ดจึงมีขนาดใหญ่

12. มือเกาะ (Leaf tendrill)

12.1. เป็นใบที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นมือเกาะเพื่อยึดและพยุงลำต้นให้ขึ้นสูง มือเกาะอาจเปลี่ยนมาจากใบบางส่วน หรือใบทั้งใบก็ได้

13. นาม (Leaf spine)

13.1. เป็นใบที่เปลี่ยนแปลงเป็นหนาม เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ที่มากัดกิน พร้อมกับป้องกันการคายน้ำ เนื่องจากปากใบลดน้อยลงกว่าปกติ หนามที่เกิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใบกลายเป็นหนาม หรือบางส่วนของใบกลายเป็นหนามก็ได้