ลักษณะครูที่ดีตามพระราชดำรัส

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ลักษณะครูที่ดีตามพระราชดำรัส by Mind Map: ลักษณะครูที่ดีตามพระราชดำรัส

1. ปัญญา

1.1. ความรูที่เกิดจากวิชที่ถูกต้อง

1.2. มีความกระจ่างแจ้ง รู้ชัดเจน

1.3. คิดพิจารณาการกระทำ คำพูดได้โดยถูกต้อง

2. ความดี

2.1. มีความสุจริต

2.2. พรหมวิหาร 4

2.2.1. เมตตา

2.2.1.1. มีความปรารถนาดี โดยไม่หวังผลตอบแทน

2.2.2. กรุณา

2.2.2.1. ความสงสาร ความรัก และเอ็นดูศิษย์

2.2.3. มุทิตา

2.2.3.1. ไม่อิจฉาริษยา

2.2.3.2. สนับสนุนส่งเสริม

2.2.4. อุเบกขา

2.2.4.1. การรู้จักปล่อยวาง

2.3. มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจผู้อื่น

2.4. มีความปรารถนาดี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

3. ความสามารถ

3.1. เผื่อแผ่และถ่ายทอดความรู้ความดีของตนเองไปยังผู้อื่นอย่างได้ผล

3.2. เป็นผู้มีความเป็นครูสมบูรณ์ในตัว

3.3. มีความดีด้วยตนเอง

3.4. ช่วยให้คนบรรลุความสำเร็จ เจริญงอกงามได้