โครงสร้างและหน้าที่ของใบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงสร้างและหน้าที่ของใบ by Mind Map: โครงสร้างและหน้าที่ของใบ

1. โครงสร้างของใบ

1.1. ใบ

1.1.1. ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสง หายใจ และคายน้ำ

1.2. โครงสร้างภายนอกของใบ (Complete leaf)

1.2.1. 1ตัวใบหรือแผ่นใบ (Lamina หรือ Blade) 2ก้านใบ (Petiole หรือ Stalk) 3 หูใบ (Stipule)

1.3. โครงสร้างภายในของใบส่วนต่าง ๆ ของใบ

1.3.1. เอพิเดอร์มิส (Epidermis)

1.3.2. มีโซฟิลล์ (Mesophyll)

1.3.3. มัดท่อลำเลียง (Vascular bundle)

2. ขนิดของใบ

2.1. ใบแท้ (Foliage Ieaf)เป็นใบที่มีสีเขียวทำหน้าที่สร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

2.1.1. ใบประกอบ เป็นใบที่แยกออกเป็นใบเล็ก ๆ ตั้งแต่ 2 ใบขึ้นไปติดอยู่กับก้านใบก้านเดียว

2.1.2. ใบเดี่ยว หมายถึงใบที่มีตัวใบเพียงแผ่นเดียวหรือใบเดียวติดอยู่กับก้านใบ (Petiole) ที่แตกออกมาจากลำต้นหรือกิ่ง

2.2. ใบเลี้ยง (Cotyledon)เป็นใบแรกของพืชที่อยู่ในเมล็ด ทำหน้าที่สะสมอาหารเพื่อเลี้ยงต้นอ่อนขณะงอก

2.3. ใบที่เปลี่ยนแปลงไป (Modified leaf)เป็นใบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากใบแท้ที่มีสีเขียวและแผ่แบน

2.3.1. ใบสะสมอาหาร (Storage leaf) เป็นใบที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เก็บสะสมอาหาร

2.3.2. ใบประดับ (Bract) เป็นใบที่เปลี่ยนแปลงไป ทำหน้าที่ช่วยรองรับดอกหรือช่อดอก

2.3.3. ใบเกล็ด (Scale leaf) เป็นใบที่เปลี่ยนมาจากใบแท้ เพื่อทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้แก่ตาและยอดอ่อน

2.3.4. มือเกาะ (Leaf tendrill) เป็นใบที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นมือเกาะเพื่อยึดและพยุงลำต้นให้ขึ้นสูง

2.3.5. หนาม (Leaf spine) เป็นใบที่เปลี่ยนแปลงเป็นหนาม เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ที่มากัดกิน พร้อมกับป้องกันการคายน้ำ

2.3.6. ใบจับแมลง ( Carnivorous leaf)เป็นใบที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นกับดักแมลง หรือสัตว์ขนาดเล็ก