สถาบันครอบครัว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สถาบันครอบครัว by Mind Map: สถาบันครอบครัว

1. ปัญหา

1.1. ทะเลาะวิวาท

1.2. ยาเสพติด

2. ผลกระทบ

2.1. ขาดความอบอุ่น

2.2. ปัญหาสังคม

2.3. ประชากรไร้คุณภาพ

2.4. ขาดการมีปฏิสัมพันธ์

3. สาเหตุ

3.1. เศรษฐกิจ

3.2. ขาดการศึกษา

3.3. ความไม่เข้าใจกัน

3.4. หย่าร้าง

3.5. ไม่มีเวลาเลี้ยงดู

3.6. สภาพสังคมเปลี่ยนแปลง

3.7. ขาดความรับผิดชอบ

4. นโยบายสนับสนุน

4.1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2560 – 2579

4.1.1. พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.1. กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

6. คความหมาย

6.1. ‘สถาบันครอบครัว’ เป็นสถาบันแรกสุด ขนาดเล็กสุด แต่มีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันทั้งหมดในสังคม โดยทำหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพสมาชิกที่จะเติบโตไปในสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ หากครอบครัวมีความเข้มแข็งสังคมก็จะมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาได้อย่างแข็งแรง

7. ทางแก้

7.1. โครงการ