ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. กฎของคูลอมบ์

1.1. สนใจประจุตัวไหนตัวนั้นโดน

1.2. ปริมาณ เวกเตอร์

1.3. F=KQ1Q2/R^2

1.3.1. K=ค่าคงตัวของคูลอมบ์

1.3.2. Q1=ประจุตัวที่1 หน่วย C

1.3.3. Q2=ประจุตัวที่2 หน่วย C

1.3.4. R=ระยะห่างระหว่างประจุ หน่วย m

2. สนามไฟฟ้า(E)

2.1. E=F/Q หน่วย N/C

2.2. E=KQ/R

2.3. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

2.3.1. เส้นสมศักย์=เส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

2.3.2. E=V/d

2.3.3. ใกล้บวก ศักย์สูง

2.4. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

2.4.1. ประจุบวก Qกระจายอยู่บนผิวนอกนั้น

2.4.2. E ที่ผิว=Emax=KQ/R^2

2.4.2.1. R=วัดจากจุดศูนย์กลางทรงกลม

2.4.3. Ein=0

3. ศักย์ไฟฟ้า

3.1. V=KQ/R หน่วย Vc(ปริมาณสเกล่า)

3.2. คิดเครื่องหมายของประจุไฟฟ้า

3.3. ปิดจุดที่สนใจ คิดศักย์รอบจุดนั้น

3.4. ศักย์ไฟฟ้าจากรงกลมตัวนำ

3.4.1. V=KQ/r

3.4.2. Vin=Vผิว

4. งานในการเลื่อนประจุ

4.1. งานไม่ขึ้นกับเส้นทาง

4.2. Wa->b=q(Va-Vb) หน่วย J

4.3. โดยที่ q คือประจุที่ถูกเลื่อน(คิด+,-)

4.4. Va-Vb=ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง a กับ b

5. การต่อตัว C

5.1. ต่อแบบอนุกรม(ไฟฟ้าไม่แยกไหล)

5.1.1. ตัวเก็บประจุ (C)

5.1.1.1. ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า

5.1.1.2. ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า

5.1.2. C=Q/V หน่วย C/V=F(farad)

5.1.2.1. Qรวม=Q1=Q2

5.1.2.2. Vรวม=V1+V2

5.1.2.3. 1/Cรวม=1/C1+1/C2

5.2. ต่อแบบขนาน(ไฟฟ้าแยกไหล)

5.2.1. Cรวม=C1+C2

5.2.2. Vรวม=V1=V2

5.2.3. Qรวม=Q1+Q2

5.3. พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ(U)

5.3.1. U=1/2QV

5.3.2. U=1/2Q^2/C