ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. งานทางไฟฟ้า

1.1. คือ งานในการลากประจุq จากAไปB

1.2. ถ้าแทนสูตรต้องคิดเครื่องหมายด้วย

2. กฎของคูลอมบ์

2.1. มีสูตร F=KQ1Q2ส่วนRกำลัง2

2.2. "สนใจประจุตัวไหนตัวนั้นจะโดน"

3. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

3.1. ในทรงกลมตัวนำมีประจุ+Q

3.2. พื้นที่ผิวEมีค่ามากสุด

3.3. ในทรงกลมE=0

4. แรงไฟฟ้า/แรงคูลอมบ์

4.1. แรงผลัก ประจุชนิดเดียวกัน

4.2. แรงดูดประจุต่างกัน

5. แรงระหว่างประจุF

5.1. รวมแรงของเวกเตอร์โดยไม่คิดเครื่องหมาย

5.2. เขียนแรงที่กระทำต่อประจุ (ประจุเหมือนกันจะผลัก แต่ถ้าประจุต่างกันจะดูด)

6. ประจุไฟฟ้าสองชนิด

6.1. 1. ประจุบวก มีประจุ 1.6คูณ10ยกกำลังลบ19 C

6.2. 2.ประจุลบ มีประจุ -1.6คูณ10ยกกำลัง19C

7. การรวมตัวเก็บประจุ

7.1. ต่อแบบอนุกรม

7.1.1. Qรวม= Q1=Q2=Q3

7.1.2. Vรวม=V1+V2+V3

7.1.3. 1/Cรวม=C1+C2+C3

7.2. ต่อแบบขนาน

7.2.1. Qรวม=Q1+Q2+Q3

7.2.2. Vรวม=V1+V2+V3

7.2.3. Cรวม=C1+C2+C3

7.3. การคำนวณหาประจุในตัวเก็บประจุ

7.3.1. ประจุจะถ่ายเทจนศักย์ไฟฟ้า(V)เท่ากัน

7.3.2. ใช้สูตร C=Q/V

8. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

8.1. สูตร E=เดลต้าV/d

8.2. Eมีหน่วยเป็น N/C และ V/m

8.3. มีเส้นสมศักย์=เส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

9. สภาพไฟฟ้า

9.1. 1.เป็นกลางทางไฟฟ้า

9.2. 2.เป็นลบ(สูญเสียประจุบวก)

10. สนามไฟฟ้า

10.1. สูตร E=KQส่วนRยกกำลัง2

10.2. มีหน่วยN/C

10.3. "สนใจประจุตัวไหนให้ปิดประจุนั้น"

11. ศักย์ไฟฟ้า

11.1. สูตร V=kq/r มีหน่วยเป็นV

11.2. เป็นปริมาณ Scalar

11.3. แทนค่า คิดเครื่องหมายของประจุไฟฟ้า

12. ศักย์ไฟฟ้าทรงกลมตัวนำ

12.1. สูตร V=kq/r

12.2. Vพื้นที่จะคงที่และมีค่ามากที่สุด

12.3. ข้างในวงกลม V มีค่ามากสุดและมีค่าคงที่