Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Điện by Mind Map: Điện

1. khái niệm

1.1. do các điện tích đứng yên hay chuyển động cũng như điện trường và từ trường do chúng tạo nên

2. tác dụng

2.1. điện dùng để làm gì?

2.2. Điện dùng ở đâu?

3. Chức năng

3.1. sự hút hay đẩy nhau của các electron - điện tích âm và notron - điện tích dương

4. Cấu tạo

4.1. Điện tích

4.2. Dòng điện

4.3. Điện trường

4.4. Điện thế

4.5. Nam châm điện

4.6. Điện năng

4.7. Điện tử học

5. Thí nghiệm

5.1. Thí nghiệm dùng 2 cục pin nối với bóng đèn

6. Cách tiết kiệm điện

6.1. Tiết kiệm điện ở nhà

6.2. Tiết kiệm điện ở trường

7. Điện thấy như thế nào?

7.1. Vô hình

7.2. Hữu hình

8. Năng lượng

8.1. Từ đâu?

8.2. Như thế nào?