ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. ตัวนำไฟฟ้า -ตัวที่ยอมให้ไฟฟ้าผ่านได้อย่างสะดวก

2. สนามไฟฟ้า -ขอบสนามไฟฟ้ามีประจุไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์

3. ฉนวน -วัตถุที่ไม่ยอมให้ไฟฟ้าผ่าน

4. กฎของคูลอมบ์ -แปรผันตรงกับผลคูณของประจุทั้ง 2และผกผันกับระยะห่างระหว่างประจุทั้งสอง

5. ตัวเก็บประจุ -เก็บและคายอนุกรมประจุไฟฟ้า

6. การต่อแบบอนุกรม -Q เท่ากัน v ไม่เท่า

7. การต่อแบบขนาน -Q ไม่เท่า V เท่า

8. ความสัมพันธ์ระหว่าง V และ E -สนามไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ เรียกว่า" สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ"

9. ทิศทาง -ประจุบวก (+) พุ่งออกจากตัวประจุ -ประจุลบ(-) พุ่งเข้าหาประจุ

10. งานในการย้ายประจุ - การเคลื่ิอนประจุจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง

11. จุดสะเทิน -จุดที่สนามไฟฟ้าเป็น ศูนย์