ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. กฏของคูลอมบ์

1.1. F=kQ1Q2/Rยกกำลัง2

1.1.1. ไม่คิดเครื่องหมายประจุ [-]

1.1.2. k=ค่าตัวคูลอมบ์ [ 9x10ยกกำลัง9 ]

1.1.3. Q1=ประจุตัวที่1 หน่วย C

1.1.4. Q2=ประจุตัวที่2 หน่วย C

1.1.5. R=ระยะระหว่างประจุ หน่วย m

1.2. "สนใจประจุตัวไหน ตัวนั้นโดน"

2. สนามไฟฟ้า [E]

2.1. E=kQ/Rยกกำลัง2 หน่วย N/C

2.2. "สนใจประจุตัวไหน ให้ปิดตัวนั้น"

3. แรงไฟฟ้า/แรงคูลอมบ์

3.1. แรงดูด ประจุต่างชนิดกัน [+,-]

3.2. แรงผลัก ประจุชนิดเดียวกัน [+,+],[-,-]

4. ประจุไฟฟ้า

4.1. ประจุบวก +

4.2. ประจุลบ -

5. สภาพไฟฟ้า

5.1. เป็นลบ [สูญเสียประจุบวก]

5.2. เป็นบวก [สูญเสียประจุลบ]

5.3. เป็นกลางทางไฟฟ้า

6. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

6.1. ที่ผิวมี E มากที่สุด

6.2. ข้างในทรงกลม E=0

7. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

7.1. สนามไฟฟ้าพุ่งจาก + ไปหา -

7.2. เป็นสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ

7.3. เส้นสมศักย์ คือ เส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

8. ศักย์ไฟฟ้า

8.1. v=kq/r มีประจุกี่ตัวเอามารวมกันทั้งหมด

8.2. คิดเครื่องหมายประจุ

9. ศักย์ไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

9.1. V ที่ผิวมีค่ามากที่สุดและคงที่

9.2. ข้างในทรงกลม V มีค่ามากสุดและคงที่

10. แรงระหว่างประจุ [F]

10.1. แรงที่กระทำกับประจุ [เหมือนกัน ผลัก / ต่างกัน ดูด]

10.2. ไม่คิดเครื่องหมายประจุ

10.3. รวมแรงแบบเวกเตอร์

11. การรวมตัวเก็บประจุ

11.1. ต่อแบบอนุกรม

11.1.1. Qรวม=Q1=Q2

11.1.2. Vรวม=V1+V2

11.1.3. 1/Cรวม=1/C1+1/C2

11.2. ต่อแบบขนาน

11.2.1. Qรวม=Q1+Q2

11.2.2. Vรวม=V1=V2

11.2.3. Cรวม=C1+C2

12. ตัวเก็บประจุ

12.1. C=Q/V

12.1.1. C=ค่าความจุ

12.1.2. Q=ปริมาณประจุ

12.1.3. V=ความต่างศักย์ไฟฟ้า