Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต (1) by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต  (1)

1. ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า

2. 2.)เเรงผลัก =》 ประจุเหมือนกัน

3. กฎของคูลอมบ์ F=KQ1Q2/Rกำลัง2

3.1. K =ค่าตัวของคูลอมบ์ 9×10กำลัง9 หน่วย N.mกำลัง2 / Cกำลัง2

3.2. Q1 =ประจุตัวที่ 1 หน่วย C

3.3. Q2 =ประจุตัวที่ 2 หน่วย C

3.4. R= ระหว่างประจุ หน่วย m

3.5. "สนใจประจุตัวไหน ตัวนั้นโดน"

3.6. หาเวกเตอร์ของเเรงคูลอมบ์ "สนใจ QA QA โดน"

4. สนามไฟฟ้า (E)

4.1. คือ บริเวณที่ประจุส่งเเรงกระทำถึง

4.1.1. F = 0 ; ไม่มีสนามไฟฟ้า

4.1.2. F ไม่เท่ากับ 0 ; มีสนามไฟฟ้า

4.2. ถ้าเป็นเครื่องหมาย + ทิศทางจะพุ่งออก ถ้าเกิดเป็นเครื่องหมาย - ทิศทางจะพุ่งเข้า

4.3. สูตร E=F/q หน่วย N/C

4.3.1. ใช้เมื่อ มีประจุที่ทดลองสนาม

4.4. E= KQ/Rกำลัง2

4.4.1. ใช้เมื่อรู้ประจุที่ปล่อยสนาม

4.4.2. "สนใจประจุตัวไหน ให้ปิดประจุตัวนั้น"

5. ประจุไฟฟ้า

5.1. มี 2 ชนิด

5.1.1. ประจุบวก (+) มีประจุ + 1.6×10 กำลัง -19 C ประจุลบ (-) มีประจุ - 1.6×10 กำลัง -19 C

6. สภาพไฟฟ้า

6.1. 1.) เป็นกลาง ทางไฟฟ้า

6.2. 2.)เป็นลบ (สูญเสียประจุบวก)

7. เเรงไฟฟ้า / เเรงคูลอมบ์

7.1. 1.) เเรงดูด =》 ประจุต่างชนิดกัน

8. สนามไฟฟ้าจากเเผ่นตัวนำคู่ขนาน

8.1. สูตร E = 🔼V/d

8.1.1. E = มีหน่วย N/C

8.1.2. E= มีหน่วย V/m

8.2. ใกล้ + ความต่างศักย์สูง ใกล้ - ความต่างศักย์ต่ำ

8.3. สนามไฟฟ้ามีขนาดคงที่

8.3.1. Ea = Eb = Ec = Ed

8.3.2. เส้นสมศักย์ = เส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

9. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

9.1. กำหนดให้ทรงกลมตัวนำมีประจุ +Q (ประจุ +Q กระจายอยู่บนผิวนอก เท่านั้น!)

9.2. Ein =0

9.3. Eผิว = Emax = ks/r กำลัง2

9.4. E = kQ/ R กำลัง2

9.4.1. R=วัดจากจุดศูนย์กลางทรงกลม

10. ศักย์ไฟฟ้า

10.1. V = KQ/R

10.1.1. เป็นปริมาณ (Scalar)

10.1.2. ***คิดเครื่องหมายของประจุไฟฟ้า

11. ศักย์ไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

11.1. V = KQ/R

11.1.1. ศักย์เท่ากัน ➡️ ผิวคงที่ข้างในวงกลม

11.2. Vผิว =KQ/r

12. ตัวเก็บประจุ

12.1. ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า

12.2. W A➡️B =q ( VB - VA )

12.2.1. ( VB - VA ) คือความต่างศักย์

12.3. C = Q/V หน่วย c/v =F (Farad)

12.4. การต่อตัว C

12.4.1. 3.)เป็นบวก (สูญเสียประจุลบ)

12.4.2. 1.) อนุกรม (ประจุไฟฟ้าไม่เเยกไหล)

12.4.2.1. Qรวม = Q1 = Q2

12.4.2.2. Vรวม = V1+V2

12.4.2.3. 1/Cรวม =1/C1 + 1/C2

12.4.3. 2.) เเบบขนาน (ประจุไฟฟ้าเเยกไหล)

12.4.3.1. Vรวม = V1 = V2

12.4.3.2. Qรวม =Q1 + Q2

12.4.3.3. Cรวม = C1 + C2

13. พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

13.1. C=Q/V * Q=CV * V=Q/C

13.1.1. C =ความจุไฟฟ้า หน่วย F

13.1.2. Q = ประจุไฟฟ้า หน่วย C

13.1.3. V= ความต่างศักย์ไฟฟ้า หน่วย V

13.2. พื้นที่ใต้กราฟ = 1/2 × ฐาน × สูง = 1/2 × V × Q

13.2.1. U= 1/2QV

13.2.1.1. 1/2 ( 2 เเบบเฉลี่ย )

13.2.1.1.1. U =พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ หน่วย J

13.2.2. U = 1/2 CVกำลัง2

13.2.3. U = 1/2 Qกำลัง2 /C