การทำงานเป็นทีม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทำงานเป็นทีม by Mind Map: การทำงานเป็นทีม

1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1.1. เป้าหมาย

1.2. การสื่อสาร

1.3. ความสามัคคี

1.4. รับฟัง

1.5. การมีส่วนร่วม

1.6. มอบหมายหน้าที่ ชัดเจน

1.7. บทบาทในทีม

2. ทักษะที่จำเป็น

2.1. การบริหารความขัดแย้ง

2.2. การสื่อสาร

2.3. การต่อรอง

2.4. ภาวะผู้นำ

2.5. มีการสร้างแรงจูงใจ

2.6. คิดสร้างสรร

3. ปัญหาและอุปสรรค

3.1. ไม่ให้ความร่วมมือ

3.2. เห็นแก่ตัว

3.3. การสื่อสารไม่ชัดเจน

3.4. ความขัดแย้งทางความคิด

3.5. บทบาทไม่ชัดเจน

3.6. ขาดการสร้างจุดร่วม

3.7. ความไม่พร้อมของทีม

3.8. การวางแผนบกพร่อง