นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

1. ความหมายของนวัตกรรม

1.1. แนวความคิดใหม่

1.2. วิธีการปฏิบัติใหม่

1.3. สิ่งประดิษฐ์ใหม่

1.4. ดัดแปลงจากของเดิม

2. ประโยชน์ของนวัตกรรม

2.1. ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน

3. การแบ่งกลุ่มการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

3.1. Innovator 25% กลุ่มแรกที่ใช้

3.2. Late majority 34% กลุ่มที่เริ่มใช้อย่างแพร่หลาย

3.3. Early majority 34% พร้อมเปลี่ยนแปลงเมื่อมีคนเริ่มใช้่

3.4. Early adopter 13.5% พร้อมเปลี่ยนแปลง

3.5. Laggard 16% ผู้สูงอายุไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

4. นวัตกรรมที่นำมาใช้