นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

1. นวัตกรรม หมายถึง ความคิดใหม่และการกระทำสิ่งใหม่ๆ มาใช้ในรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยและช่วยให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นวัตกรรม มีด้วยกัน 3 ระยะ คือ คิดค้น พัฒนา และการนำไปปฏิบัติ

2. นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดใหม่และการกระทำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดเป็นแรงจูงใจในการเรียน และยังช่วยประหยัดเวลาในการเรียนได้ดียิ่งขึ้น เช่น การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดีทัศน์ เชิงโต้ตอบ สื่อหลายมิติ และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

3. ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา 1 นวัตกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 2 นวัตกรรมทางการศึกษาที่ยึดแนวความคิดพื้นฐานเป็นหลัก นวัตกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สามารถแบ่งได้ 5 ด้านคือ 1.นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านหลักสูตร 2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน 3.นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการวัดและประเมินผล 5. นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการบริหารและบริการ

4. นวัตกรรมทางการศึกษาที่ยึดแนวความคิดพื้นฐานเป็นหลัก สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท 1.ความแตกต่างระหว่างบุคคล 2.ความพร้อม 3.การใช้เวลาเพื่อการศึกษา 4.ประสิทธิภาพในการเรียน

5. ประโยชน์ของนวัตกรรมทางการศึกษา 1. ช่วยพัฒนาศักยภาพ และความสามารถสูงสุดของบุคคล 2. ช่วย ขยายขอบเขตความรู้ และโลกทัศน์ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ช่วยลดปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 4. ช่วยเปิดโอกาสทางการเรียนให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง 5. ช่วยให้คนสามารถปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 6. ช่วยให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม