หน่วยที่ 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หน่วยที่ 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ by Mind Map: หน่วยที่ 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร์

1. 1. การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

1.1. หลักฐานทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาประวัติศาสตร์

1.1.1. หลักฐานขั้นปฐมภูมิ (ขั้นต้น)

1.1.1.1. หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร

1.1.1.1.1. จารึก

1.1.1.1.2. เอกสารต่างๆ

1.1.1.1.3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ

1.1.1.2. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

1.1.1.2.1. โบราณสถาน โบราณวัตถุ

1.1.1.2.2. ศิลปวัตถุต่างๆ

1.1.1.2.3. คำบอกเล่า

1.1.2. หลักฐานขั้นทุติยภูมิ (ขั้นรอง)

1.1.2.1. หนังสือ

1.1.2.2. งานวิจัย รายงาน

1.1.2.3. บทความทางประวัติศาสตร์

1.1.2.4. วารสาร วรรณคดี ภาพยนตร์ต่างๆ

1.2. วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

1.2.1. การประเมินหลักฐานภายนอก

1.2.1.1. ใครเป็นผู้บันทึกหลักฐาน

1.2.1.2. ผู้บันทึกหลักฐานมีสถานภาพใด

1.2.1.3. บันทึกโดยจุดมุ่งหมายใด

1.2.1.4. มีความเป็นกลางเพียงใด

1.2.2. การประเมินหลักฐานภายใน

1.2.2.1. น่าเชื่อถือหรือไม่

1.2.2.2. มีอคติหรือไม่

1.2.2.3. มีการบิดเบือนหรือไม่

1.2.2.4. การเขียนบันทึกนั้นมีการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์หรือไม่

2. 2. ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

2.1. ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

2.2. ความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

2.3. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

3. 3. การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์

3.1. ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์

3.2. ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์