การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 by Mind Map: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. Teach less Learn more

2. เรียนรู้ในการดำเนินชีวิต

3. ประเมินระหว่างเรียน

4. ใช้ Internet หรือ Technology

5. เรียนรู้นอกห้องเรียน

6. เรียนรู้โดยการทำงานร่วมกัน

7. ตามความเหมาะสมรายบุคคล

8. การทำโครงงาน

9. จัดตามความต้องการของผู้เรียน