ประกันและประเมิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประกันและประเมิน by Mind Map: ประกันและประเมิน

1. ประกันคุณภาพ

1.1. เป็นหน้าที่ของทุกคน

1.2. เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

1.3. ทำเพื่อการพัฒนา

2. ประเมินคุณภาพ

2.1. ประเมินตามมาตรฐาน

2.2. ประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์

2.3. ต้องมีผู้เชี่ยวชาญ