Login

Login app

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Login by Mind Map: Login

1. App

1.1. Chơi nhanh

1.1.1. Chỉ điển: tên người chơi

1.1.1.1. Vào home

1.2. Tạo TK vĩnh viễn

1.2.1. Đăng nhập bằng FB or GG

1.2.1.1. Lấy thông tin

1.2.1.1.1. email or sđt

1.2.1.1.2. access_token

1.2.1.1.3. avatar_url

1.2.1.2. Yêu cầu nhập password

2. web

2.1. Chưa có tài khoản

2.1.1. Qua trang tải app

2.2. Đã có tài khoản

2.2.1. Đăng nhập

2.2.1.1. fill

2.2.1.1.1. email or tên người chơi

2.2.1.1.2. password

2.2.1.2. Thành công

2.2.1.2.1. vào trang home