Tín dụng CB VNPOST

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tín dụng CB VNPOST by Mind Map: Tín dụng CB VNPOST

1. Lãi cho vay

1.1. <= 6 tháng

1.1.1. LSCV = LSTK 06CK + Margin

1.2. <6 tháng đến 12 tháng

1.2.1. LSCV = LSTK 12 CK + Margin

1.3. < 12 tháng đến 24 tháng

1.3.1. LSCV = LSTK 12CK + Margin

1.4. >24 tháng

1.4.1. LSCV = LSTK 12CK + Margin

1.5. Magin %/năm

1.5.1. <= 06 tháng: 1.5 %

1.5.2. Trên 6 - 12 tháng: 1.5 %

1.5.3. Trên 12 - 24 tháng: 2.5%

1.5.4. Trên 24 tháng: 3.0%

1.6. Phương thức điều chỉnh LS

1.6.1. Thả nổi

1.6.2. Định kỳ điều chỉnh 03 tháng/lần

2. Lãi suất điều chuyển vốn NB

2.1. Quy định NH từng thời kỳ

3. Phí trả nợ trước hạn

3.1. CT: Phí trả nợ trước hạn = Tổng (Mức phí * Số ngày trả nợ *Số tiền trả nợ trước hạn)

3.2. Mức phí

3.2.1. < 30% thời gian: 1.0%/năm

3.2.2. Từ 30% đến 70% thời gian: 0.5%/năm

3.2.3. Trên 70% thời gian: 0.25%/năm

3.2.4. QĐ trong mọi HĐTD/KUNN

3.3. Số tiền trả nợ

3.3.1. Từng HĐTD/KUNN thuộc phân kỳ trả nợ

3.4. Số ngày trả nợ trước hạn

3.4.1. Trả gốc cuối kỳ: Ngày đáo hạn - Ngày trả nợ trước hạn

3.4.2. Trả nợ phân kỳ: Ngày trả nợ phân kỳ - Ngày trả nợ trước hạn

3.5. Giải ngân:

3.5.1. Trước 01/01/2018: 360 ngày

3.5.2. Sau 01/01/2018: 365 ngày

3.6. Vay vốn ngắn hạn <= 12 tháng

3.6.1. GĐ NH: Miễn

3.6.2. GĐ NH: quy định mức phí

3.6.3. Mối QH của KH

3.6.4. Lợi Ích KH mang lại