แก้ไข รธน.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แก้ไข รธน. by Mind Map: แก้ไข รธน.

1. ห้าม

1.1. ปป.รูปแบบของรัฐ

1.2. ปช.การปค.ปชต.อันมี King เป็นประมุข

2. หลักเกณฑ์

2.1. ผู้ยื่นญัตติ

2.1.1. ครม.

2.1.2. สส.1/5เท่าที่มีอยู่ของสส.

2.1.3. สส.+สว.1/5เท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภา

2.1.4. ปชช.50,000คนตามกม.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกม.

2.2. วิธีการ

2.2.1. เสนอเป็นร่างรธน.แก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภา

3. ทูลเกล้า

3.1. ผ่านวาระ3

3.1.1. รอไว้ 15 วัน

3.1.1.1. ม.81

4. ประชามติ

4.1. กรณีแก้ไข

4.1.1. หมวด1

4.1.1.1. บททั่วไป

4.1.2. หมวด2

4.1.2.1. King

4.1.3. หมวด15

4.1.3.1. การแก้ไขเพิ่มเติมรธน.

4.1.4. คสบ./ลักษณะต้องห้าม

4.1.5. หน้าที่/อำนาจศาล/องค์กรอิสระ

4.1.6. เรื่องที่ทำให้ศ./อิสระไม่ปฏิบัติหน้าที่

4.2. กรณีเห็นชอบ

4.2.1. ให้ทูลเกล้าฯ

5. ศ.รธน.

5.1. ผู้ยื่น

5.1.1. สส.1/10เท่าที่มีอยู่

5.1.2. สว.1/10เท่าที่มีอยู่

5.1.3. สส.+สว.1/10ของ2สภา

5.2. เหตุที่ยื่น

5.2.1. ข้อ ม.255

5.2.1.1. ปป.รูปแบบของรัฐ

5.2.1.2. ปป.ปชต.

5.2.2. 6กรณี

5.2.2.1. ม.256(8)

5.3. ระยะเวลา

5.3.1. ศ.รธน.

5.3.1.1. 30วันนับแต่รับ

5.4. ห้าม

5.4.1. ทูลเกล้าฯ

6. การพิจารณา

6.1. 3วาระ

6.1.1. วาระ1

6.1.1.1. เรียกชื่อ

6.1.1.2. ลงคะแนนเปิดเผย

6.1.1.3. เห็นชอบ>กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่2สภา

6.1.1.4. สว.เห็นชอบ>1/3ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสว.

6.1.2. วาระ2

6.1.2.1. พ.เรียงลำดับ

6.1.2.1.1. กรณี P.เสนอต้องให้ผู้แทนP.ได้แสดงค.เห็น

6.1.2.1.2. ใช้เสียงข้างมาก

6.1.2.2. มาตรา

6.1.2.2.1. พ.เสร็จให้รอ 15 วัน

6.1.3. วาระ3

6.1.3.1. เรียกชื่อ

6.1.3.2. ลงคะแนนโดยเปิดเผย

6.1.3.3. คะแนนเห็นชอบ>กึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่2สภา

6.1.3.4. สส.จากพรรค(ยว.รมต./ปธ.สภา/รอง)เห็นชอบ >20ของทุกพรรคการเมืองรวมกัน

6.1.3.5. สว.เห็นชอบ1/3ของสว.เท่าที่มีอยู่