การสร้างเว็บไซต์HTML (นางสาวณิรัชฌา โรจนชัยกุล ม.5/1 เลขที่27)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสร้างเว็บไซต์HTML (นางสาวณิรัชฌา โรจนชัยกุล ม.5/1 เลขที่27) by Mind Map: การสร้างเว็บไซต์HTML (นางสาวณิรัชฌา โรจนชัยกุล ม.5/1 เลขที่27)

1. โฮมเพจ

1.1. คือ เว็บเพจหน้าเเรก เป็นทางเข้าหลักของเว็บ

2. ส่วนประกอบของโปรแกรม

2.1. tool bar

2.2. แถบชื่อเรื่อง

2.3. แถบรายการคำสั่ง

2.4. แถบแทนก

2.5. document window

2.6. status bar

2.7. Properties inspector

2.8. Panel

3. เว็บไซต์

3.1. คือ หน้าเว็บเพจหลายหน้าที่เชื่อมกันโดยไฮเปปอร?ลิงค์

4. ขั้นตอนการสร้าง

4.1. 1.วางแผนจัดทำ

4.2. 2.กำหนดโครงสร้าง

4.3. 3.กำหนดการเชื่อมโยง

4.4. 4.ออกแบบหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้า

4.5. 5.สร้างเว็บเพจเเต่ละหน้า

4.6. 6.จดโดรเมนเนม หาพื้นที่ใากเว็บไซต์

4.7. 7.อัพโหลดเว็บไซต์

5. เว็บเพจ

5.1. ส่วนประกอบของเว็บเพจ

5.1.1. ส่วนหัว

5.1.2. ส่วนเนื้อหา

5.1.3. ส่วนท้าย

5.1.4. แถวข้าง