Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Check list by Mind Map: Check list

1. Chất lượng

1.1. Giá số

1.1.1. KPI tuần + tháng

1.2. Đầu việc đảm bảo, theo sát timeline

1.2.1. PM cập nhật hằng ngày

1.3. Dự trù điểm nóng

1.3.1. PM/ACC

1.3.1.1. Giao tiếp

1.3.1.2. Chất lượng

1.3.1.3. Khối lượng

2. Tiến độ

3. Giao tiếp

3.1. Nội bộ

3.1.1. Thống nhất trước khi trao đổi với kh

3.2. Khách hàng

3.2.1. PM/ACC giao tiếp chính

3.2.2. Chuyên môn: nhân sự chủ động

4. Quy trình

4.1. Team work nội bộ

4.2. Dự án - KPI do team vân hành tự xây

4.3. Deadline

4.4. Biên bản họp nội bộ

4.5. Task công việc file quản lí nội bộ

4.5.1. PM chịu trách nhiệm check đầu ngày và báo cáo cuối ngày

4.5.2. Thống kê các đầu mục công việc, nhóm và hệ thống hóa

4.5.3. Nhân sự update công việc triển khai riêng mà khách hàng yêu cầu

4.6. Nghiệm thu kêt quả sau 3 -5 ngày triển khai đầu việc đó

4.6.1. thống kê chất lượng content trên các chỉ số cần đo và rút ra kết luận