Multimedia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Multimedia by Mind Map: Multimedia

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

1.1. นำมัลติมีเดียมาช่วยแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ให้ถึงเกณฑ์มาตรฐาน

1.2. การแก้ปัญหา โดยการใช้ Logic Pro9 สำหรับนักศึกษา สาขาดนตรี

1.3. การแก้ปัญหา โดยการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ของนศ.หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน

2.1. ปัญหาการเรียนของผู้ปกพร่องทางการได้ยิน

2.1.1. แก้ปัญหาโดยการใช้มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

2.1.2. การจัดห้องเรียน

2.1.3. ลักษณะการสอน เช่นการทำสัญลักษณ์มือ

2.1.4. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

2.1.5. การพัฒนาองค์ประกอบของเสียงภาพและดิจิตอล

3. การพัฒนามัลติมีเดีย

3.1. พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

3.1.1. นักเรียนชั้น ม.1 การประเมินความพึงพอใจโดยการใช้ มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์

4. The Mulitimedia Satellite Task

4.1. ปัญหา เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

4.1.1. แก้ปัญหาโดยการ ใช้ดาวเทียมแสดงจุดเกิดเหตุภัยพิบัติ

5. การเปรียบเทียบการใช้มัลติมีเดียกับการไม่ใช้มัลติมีเดีย

5.1. ใช้มัลติมีเดีย

5.1.1. กลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยความช่วยเหลือโดยมัลติมีเดีย

5.2. ไม่ใช้มัลติมีเดีย

5.2.1. การออกแบบกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง ใช้การทดลองแบบดั่งเดิม

5.3. ผลการศึกษา พบว่าการใช้มัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบดั้งเดิม ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิทยาศาสตร์นั้นจะดีขึ้นหากใช้วิธีการสอนแบบ MAT มาเปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบดั้งเดิม

6. เทคโนโลยีอีเลิร์นนิงและวิธีสอนแบบสื่อประสม

6.1. โดย จัดโปรแกรมการฝึกอบรมมัลติมีเดียให้ประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับบุคคลหรือกลุ่มที่เน้นเป็นพิเศษในการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน

6.2. การเรียนรู้ผ่านมัลติมีเดียเพื่อการศึกษานั้นสนุกและน่าสนใจยิ่งขึ้นและในแง่ของการฝึกอบรมเช่นการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้แนวคิดนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน