ความซื่อสัตย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความซื่อสัตย์ by Mind Map: ความซื่อสัตย์

1. ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

1.1. สิ่งที่ควรทำ

1.1.1. มีสัจจะ

1.1.2. ตรงต่อเวลา

1.1.3. ไม่อคติต่อผู้อื่น

1.2. สิ่งที่ไม่ควรทำ

1.2.1. พูดโกหก

1.2.2. ผิดนัด ผิดเวลา

1.2.3. มีอคติต่อผู้อื่น

2. ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน

2.1. สิ่งที่ควรทำ

2.1.1. ตรงต่อเวลา

2.1.2. ไม่มีอคติต่อลูกค้า

2.1.3. ลาหยุดเมื่อมีเหตุจำเป็น

2.2. สิ่งที่ไม่ควรทำ

2.2.1. ผิดนัด ผิดเวลา

2.2.2. อคติลูกค้า ด่า บน ว่า ลูกค้า

2.2.3. ลาหยุดโดยไม่มีเหตุผล และไม่แจ้งหัวหน้างาน

3. ความซื่อสัตย์ต่อมิตร

3.1. สิ่งที่ควรทำ

3.1.1. มีสัจจะ

3.1.2. ไม่ผิดนัดเพื่อน

3.1.3. ไม่แย่งแฟนเพื่อน

3.2. สิ่งที่ไม่ควรทำ

3.2.1. โกหกเพื่อน

3.2.2. ผิดนัดเพื่อนตลอด

3.2.3. แย่งแฟนเพื่อน

4. ความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ

4.1. สิ่งที่ควรทำ

4.1.1. สุจริต

4.1.2. ยุติธรรม

4.1.3. การมีสัจจะ

4.2. สิ่งที่ไม่ควรทำ

4.2.1. ทุจริต

4.2.2. ลำเอียง

4.2.3. พูดโกหก