เครื่องมือและกลไกล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เครื่องมือและกลไกล by Mind Map: เครื่องมือและกลไกล

1. เครื่องมือ

1.1. 1.วัสดุ

1.1.1. ไม้

1.1.1.1. ไม้สังเคราะห์พลาสติก

1.1.1.2. ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

1.1.2. โลหะ

1.1.2.1. โลหะประเภทเหล็ก

1.1.2.2. โลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก

1.1.3. เซรามิก

1.1.4. วัสดุผสม

1.1.4.1. วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์

1.1.4.2. วัสดุเชิงประกอบโลหะ

1.1.4.3. วัสดุเชิงเซรามิก

1.1.5. วัสดุทันสมัย

1.1.5.1. วัสดุนาโน

1.2. 2.เครื่องมือพื้นฐาน

1.2.1. เครื่องมือสำหรับการวัดขนาด

1.2.1.1. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์

1.2.1.2. ไมโครมิเตอร์

1.2.1.3. ไม้บรรทัดวัดองศา

1.2.2. เครื่องมือสำหรับการตัด

1.2.2.1. คีม

1.2.2.1.1. (1.1)คีมปากแหลม

1.2.2.1.2. (1.2)คีมตัดปากเฉียง

1.2.2.2. เลื่อยและปากกาตัด

1.2.2.2.1. (2.1)เลื่อยรอ

1.2.2.2.2. (2.2)เลื่อยตัดเหล็ก

1.2.2.2.3. (2.3)เลื่อยจิ๊กซอ

1.2.2.2.4. (2.4)เลื่อยวงเดือน

1.2.2.2.5. (2.5)เลื่อยไฟเบอร์

1.2.2.2.6. (2.6)ปากกาตัดกระจก

1.3. 3.การตัดต่อและขึ้นรูปวัสดุ

1.3.1. แต่ละประเภทมีสมบัติต่างกัน

1.3.1.1. การตัด

1.3.1.2. การต่อ

1.3.1.3. การขึ้นรูป

2. กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.1. กลไก

2.2. อุปกรณ์ไฟฟ้่าและอิเล็กทรอนิกส์

2.3. แผงควบคุมขนาดเล็ก