หลักคิดของในหลวงรัชการที่ 10

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักคิดของในหลวงรัชการที่ 10 by Mind Map: หลักคิดของในหลวงรัชการที่ 10

1. 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

1.1. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง

1.1.1. นำสิ่งของเหลือใช้มาสร้างประโยชน์

2. 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม

2.1. ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม

2.1.1. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3. 4. เป็นพลเมืองดี

3.1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน

3.1.1. การตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมคือหน้าที่ของทุกคน

4. 3. มีงานทำ - มีอาชีพ

4.1. ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

4.1.1. ฝึกทักษะจนสามารถทำเป็นอาชีพได้