Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วัสดุ(Meterials) by Mind Map: วัสดุ(Meterials)

1. โลหะ(Metal)

1.1. โลหะประเภทเหล็ก

1.1.1. มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก

1.2. โลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก

1.2.1. ไม่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ(ไม่เกิดสนิม)

2. ไม้(Wood)

2.1. ไม้สังเคราะห์พลาสติก

2.1.1. ผลิตจากการบดท่อนไม้เนื้ออ่อนให้เป็นเส้นใย

2.2. ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

2.2.1. เป็นไม้ที่มีส่วนผสมของ ปูน ทราย และผงไม้

3. เซรามิก(Ceramic)

3.1. ผลิตจากวัตถุดิบในธรรมชาติ เช่น ดิน หิน ทราย และแร่ธาตุต่างๆ

4. วัสดุผสม(Composite)

4.1. วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์

4.1.1. เป็นการเสริมแรงให้พอลิเมอร์ โดยเติมเส้นใยเสริมแรง เช่น เส้นใยแก้ว ไฟเบอร์กลาส เส้นใยคาร์บอน เส้นลวดโลหะ

4.2. วัสดุเชิงประกอบโลหะ

4.2.1. มีโลหะเป็นวัสดุหลัก เช่น อะลูมิเนียม

4.3. วัสดุเชิงประกอบเซรามิก

4.3.1. ผสมสารเสริมแรง เพื่อทำให้มีความเหนียวและทนทานมากขึ้น

5. วัสดุสมัยใหม่(Modern Material)

5.1. วัสดุนาโน

5.1.1. ผลิตขึ้นเพื่อปรับปรุงวัสดุให้มีสมบัติดีขึ้นหรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

5.1.2. ผลผลิตทางด้านนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์

5.1.2.1. ท่อนาโนคาร์บอน

5.1.2.2. อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์

5.1.2.3. เส้นใยนาโน