วัสดุ (Materials)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วัสดุ (Materials) by Mind Map: วัสดุ (Materials)

1. โลหะ (Metal)

1.1. 1.1) โลหะประเภทเหล็ก (Ferrous Metal)

1.1.1. มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก

1.2. 1.2) โลหะประเภทที่ไม่ใช่เหล็ก (Non-Ferrous Metal)

1.2.1. ไม่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ (ไม่เกิดสนิม)

2. ไม้ (Wood)

2.1. 2.1) ไม้สังเคราะห์พลาสติก (Wood Plastic Composite)

2.1.1. เป็นวัสดุทนแทนไม้ธรรมชาติ โดยนำผงไม้ ขี้เลื่อยไม้ หรือเส้นใยไม้ มาผสมกับพลาสติก

2.2. 2.1.1) ไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (medium-density fiber board)

2.2.1. - สมบัติเด่น คือ ผลิตเป็นแผ่นบาง ๆ

2.3. 2.1.2) พาร์ติเคิลบอร์ด (particle board)

2.3.1. - ข้อดี ราคาถูก มีความสวยงาม

2.3.2. - ข้อด้อย มีความแข็งแรงน้อย

2.4. 2.2) ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Wood Fiber Composite)

2.4.1. เป็นไม้ที่มีส่วนผสมของ ปูน ทราย และผงไม้ ผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูป มีความแข็งแรงทนทานเทียบเท่าคอนกรีต ใช้ได้ทั้งภายในและนอกอาคาร

3. เซรามิก (Ceramic)

3.1. ผลิตจากวัตถุดิบในธรรมชาติ เช่น ดิน หิน ทราย และแร่ธาตุต่าง ๆ นำมาผสมกัน แล้วนำไปเผาเพื่อเปลี่ยนเนื้อวัตถุให้แข็งแรง และคงรูป

4. วัสดุผสม (Ceramic)

4.1. วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ (Polymer Matrix Composite: PMC)

4.2. เป็นการเสริมแรงให้พอลิเมอร์ โดยเติมเส้นใยเสริมแรง

4.3. วัสดุเชิงประกอบโลหะ (Metal Matrix Composite: MMC)

4.4. มีโลหะเป็นวัสดุหลัก เช่น อะลูมิเนียม วัสดุเสริมแรงของคอมโพสิตกลุ่มนี้เป็นวัสดุเซรามิก หรือสารเสริมแรงโลหะ

4.5. วัสดุเชิงประกอบเซรามิก (Ceramic Matrix Composite: CMC)

4.6. ผสมสารเสริมแรง เพื่อทำให้มีความเหนียวและทนทานมากขึ้น สารเสริมแรงเป็นรูปแบบเส้นใย หรืออนุภาค

5. วัสดุสมัยใหม่ (Modern Material)

5.1. ถูกผลิต หรือสังเคราะห์ขึ้นด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นการพัฒนาวัสดุให้ดีขึ้น สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายด้าน เช่น วัสดุนาโน (Nanomaterial) วัสดุชีวภาพ (Biomaterial) ตัวเก็บประจุยิ่งยวด (Ultracapacitor)

5.2. วัสดุนาโน

5.3. - มีขนาด 1 -100 นาโนเมตร หรือมีโครงสร้างในระดับนาโน ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษหรือสมบัติที่แตกต่างจากวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

5.4. ผลผลิตทางด้านนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์

5.4.1. ท่อนาโนคาร์บอน (Carbon nanotube)

5.4.2. อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ (Nano – TiO2)

5.4.3. เส้นใยนาโน (Nano Fiber)