เว็บไซต์สาขาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เว็บไซต์สาขาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ by Mind Map: เว็บไซต์สาขาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

1. หน้าหลัก

2. ข่าวประกาศ

2.1. ข่าวประชาสัมพันธ์

2.2. ข่าวทุนการศึกษา

2.3. ข่าวรับสมัครงาน

3. หลักสูตร

4. บุคลากร

5. งานวิจัย

5.1. งานวิจัยอาจารย์ในสาขา

5.2. โครงงานพิเศษนักศึกษา

6. ศิษย์เก่า

7. การติดต่อ

8. รางวัล

9. บริการ

9.1. ดาวน์โหลดเอกสาร

9.1.1. เอกสาร ป.ตรี

9.1.2. เอกสารอื่นๆ

9.2. ระบบอีเลินร์นิง

9.3. ดาวน์โหลด

9.3.1. Power Point Template

9.3.2. LOGO

9.3.3. Word Template

9.3.4. Wallpapers

10. การรับเข้าศึกษา