YangMy Beauty

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
YangMy Beauty by Mind Map: YangMy Beauty

1. 1.Giới thiệu tổng quan

1.1. 1.1.Thông tin công ty

1.2. 1.2.Mục tiêu tương lai

1.3. 1.3.Giá trị cốt lõi

2. 2. Dịch vụ kinh doanh

2.1. 2.Các loại dịch vụ

2.2. 2.1.Dịch vụ chuyên sâu

2.3. 2.2.DV cho spa chăm sóc da mặt

2.4. 2.3.DV spa chăm sóc toàn thân

2.5. 2.4.Dịch vụ khác

3. 3.Chiến lược kinh doanh

3.1. 3.1.Phân khúc thị trường và TT mục tiêu

3.1.1. 3.1.1.Phân khúc thị trường

3.1.2. 3.1.2.Thị trường mục tiêu

3.1.2.1. 3.1.2.1.PK địa lý

3.1.2.2. 3.1.2.2.PK thu nhập

3.1.2.3. 3.1.2.3.Hành vi khách hàng

3.1.3. 3.1.3.Dự báo nhu cầu tương lai

3.2. 3.2.Phân tích SWOT

3.3. 3.3..Xâm nhập thị trường

3.3.1. 3.3.1.Định hướng

3.3.2. 3.3.2.Địa điểm kinh doanh

3.3.3. 3.3.4.CL Marketing

3.3.3.1. 3.3.4.1.Promotion

3.3.3.1.1. A.Giá

3.3.3.1.2. B.Phân phối

3.3.3.1.3. C.Dịch vụ

3.3.3.2. 3.3.4.2.Xây dựng brand

3.3.3.3. 3.3.4.3.Kế hoạch truyền thông

3.3.3.3.1. A.Ofline

3.3.3.3.2. B.Online

3.4. 3.4.Kế hoạch vận hành

3.4.1. 3.4.1.Quy trình cung ứng nguyên liệu

3.4.2. 3.4.2.Quy trình định lượng cho mỗi dịch vụ

3.4.3. 3.4.3.Quy trình bán hàng

4. 6.Khái toán đầu tư cho 1 cửa hàng

4.1. 4.1. Vốn đầu tư cố định

4.2. 4.2.Vốn lưu động

4.3. 4.3 Tổng vốn

5. 7.Nguồn vốn thực hiện dự án

5.1. 5.1.Kế hoạch sử dụng nguồn vốn

5.2. 5.2.Tiến độ sử dụng nguồn vốn

6. 8.Phân tích hiệu quả tài chính 1 cửa hàng

6.1. 6.1.Giả định tính toán

6.2. 6.2.Chỉ tiêu kinh tế dự án

6.3. 6.3.Kết quả hoạt động kinh doanh

6.4. 6.4.Báo cáo ngân lưu dự án

7. 9.Phân tích rủi ro dự án

8. 4.Kế hoạch tổ chức và quản lý

8.1. 4.1.Tuyển dụng và lựa chọn nhân viên

8.1.1. 4.1.1.SL nhân viên

8.1.2. 4.1.2.Quỹ lương

8.1.3. 4.1.3.Xây dựng hệ thống quản lý nhân viên

8.2. 4.2.Đào tạo nhân viên

8.3. 4.3.CS khen thưởng, động viên

9. 5.Kế hoạch tài chính

9.1. 5.1.Bảng dự toán chi phí

9.2. 5.2.Kế hoạch trả nợ

9.3. 5.3.Dự báo chi phí và lợi nhuận trong 1 năm tới

9.4. 5.4.Kế hoạch lãi lỗ

9.5. 5.5.Điểm hòa vốn