การสร้างเว็บ HTML(นส.นิพาดา โพธิพันธ์)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสร้างเว็บ HTML(นส.นิพาดา โพธิพันธ์) by Mind Map: การสร้างเว็บ HTML(นส.นิพาดา โพธิพันธ์)

1. โครงสร้างของ HTML จะประกอบไปด้วยส่วนของคำสั่ง 2 ส่วน

1.1. ส่วนหัว

1.1.1. <HTML>......<//HTML>

1.1.2. </head><title>.......</title></head>

1.2. ส่วน Body

1.2.1. <body>......</body>

2. codeสีใน HTML

2.1. ขาว

2.1.1. #FFFFFF

2.2. ดำ

2.2.1. #000000

2.3. แดง

2.3.1. #FF0000

2.4. เขียว

2.4.1. #00FF00

2.5. น้ำเงิน

2.5.1. #0000FF

3. รูปแบบตัวอักษร

3.1. หัวเรื่อง

3.1.1. <H1>........</H1>

3.2. ขนาดตัวอักษร

3.2.1. <FONT SIZE=6>ข้อความ</FONT>

3.3. ตัวหน(blood)

3.3.1. <B>ข้อความ</B>

3.4. ตัวเอน (Itatic)

3.4.1. <I>ข้อความ</I>

3.5. ตัวขีดเส้นใต้ (Underline)

3.5.1. <U>ข้อความ</U>

3.6. ตัวอักษรมีขนาดคงที่ (Typewriter text)

3.6.1. <TT>ข้อมความ</TT>

3.7. เปลี่ยนสีตัวอักษร

3.7.1. <font color=" ">.............</font>

4. การจัดรูปแบบ Homepage

4.1. การขึ้นบรรทัดใหม่

4.1.1. <br>

4.2. ย่อหน้าใหม่

4.2.1. <P ALIGN=align type>ข้อความ</P>

4.3. เส้นขั้น

4.3.1. <HR ALIGN=xx >

4.4. การใส่รูปภาพลงเว็๋บเพจ

4.4.1. <IMG ALIGN=align src="...... ">

4.5. การเชื่อมโยงข้อมูล

4.5.1. <A HREF="ที่อยู่ไฟล์">ข้อความ</A>

4.6. การเชื่อมโยงข้อมูลนอกเว็บไซต์

4.6.1. <A HREF="้http://www..........">ข้อความ</A>

5. โปรแกรมที่ใช้

5.1. Editplus

5.2. Notepad

6. คำสั่งเคลื่อนที่ตัวอักษร

6.1. <marquee direction="left">............</marquee>

6.2. <marquee direction="right">............</marquee>

6.3. <marquee direction="up">............</marquee>

6.4. <marquee direction="down">............</marquee>

6.5. <marquee direction="bgcolor">............</marquee>

6.6. <marquee bgcolor=" ">............</marquee>