การสร้างเว็บไซต์ นางสาวภูริดา สมัญศรี ชั้นม.5/1 เลขที่20

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสร้างเว็บไซต์ นางสาวภูริดา สมัญศรี ชั้นม.5/1 เลขที่20 by Mind Map: การสร้างเว็บไซต์    นางสาวภูริดา สมัญศรี ชั้นม.5/1 เลขที่20

1. 1.ขั้นตอนการทำ

1.1. -วางแผนการจัดทำเว็บไซต์

1.2. -กำหนดโครสร้างของเว็บ

1.3. -กำหนดการเชื่อมโยงเว็บเพจ

1.4. -การตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์

1.5. -การออกแบบเว็บเพจในแต่ละหน้าของ

1.6. -อัพโหลดเว็บไซต์

2. 2.ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ

2.1. 2.1ส่วนหัวของหน้า(Header)

2.1.1. เป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาของเว็บไซต์ในหน้าต่อไแ

2.2. 2.2ส่วนของเนื้อหา(ฺBody)

2.2.1. ใช้แสดงข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์

2.3. 2.3ส่วนท้ายของหน้า(Footer)

2.3.1. แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาถายในเว็บไซต์

3. 3.ส่วนประกอบย่อยที่จำเป็น

3.1. 1.Text ข้อความปกติ

3.2. 2.Graphic รูปภาพ

3.3. 3.Multimedia ภาพเคลื่อนไหว

3.4. 4.Counter ใช้นับจำนวน

3.5. 5.Cool links ใช้เชื่อมโยง

4. 6.องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี

4.1. 1.Accessibility

4.1.1. ความสามรถในการเข้าถึงข้อมูล

4.2. 2.Speed

4.2.1. ความเร็วในการแสดงผลข้อมูลบนเว็บ

4.3. 3.Attractiveness

4.3.1. เว็บต้องหน้าสนใจ ดึงดูด

4.4. 4.Simplicity

4.4.1. ความง่ายในการใช้งาน

4.5. 5.Credibility

4.5.1. ความน่าเชื่อถือของเว็บ

5. 5.หลักการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์

5.1. 1.กำหนดวัตถุประสงค์

5.2. 2.วางแผนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ

5.3. 3.กำหนดรายละเอียดโครงสร้าง

6. 4.รูปแบบการสร้างของเว็บไซต์

6.1. 1.โครงสร้างแบบเรีบงลำดับ

6.2. 2.โครงสร้งแบบลำดับชั้น

6.3. 3.โครงสร้างแบบตาราง

6.4. 4.โครงสร้างแบบใยแมงมุม