การสร้างเว็บไซต์ นางสาวณัฐธิชา สุทธิแพทย์ ม.5/1เลขที่35

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสร้างเว็บไซต์ นางสาวณัฐธิชา สุทธิแพทย์ ม.5/1เลขที่35 by Mind Map: การสร้างเว็บไซต์             นางสาวณัฐธิชา สุทธิแพทย์ ม.5/1เลขที่35

1. 1โปรแกรมที่ใช้

1.1. Notepad

2. การจัดโคตรงสร้าง/โค้ดที่ใช้

2.1. ส่วนเริ่ม

2.1.1. <HTML>...</HTML>

2.1.2. <Head>Title>...<Title></Head>

2.2. ส่วนเนื้อหา

2.2.1. <Body>...</Body>

3. คำสั่งเกี่ยวกับFont

3.1. เพิ่มลดตัวอักษร

3.1.1. <font size=" ">...</font>

3.1.1.1. ตัวเลขยิ่งเยอะตัวอักษรยิ่งใหญ่

3.1.2. <h1>...</h1> ถึง </h6>

3.1.2.1. ตัวเลขยิ่งเยอะ ตัวอักษรยิ่งเล็กเ

3.2. ใส่สีตัวอักษร

3.2.1. <font color=" ">...</font>

3.3. ตัวเอียง

3.3.1. <l>...</l>

3.4. ตัวหนา

3.4.1. <Strong>...</Strong>

3.5. ขีดเส้นใต้

3.5.1. <U>...</U>

3.6. ขีดบรรทัดใหม่

3.6.1. <Br>

4. คำสั่งเกี่ยวกับการลิงค์ URL

4.1. <A HREF="ที่อยู่ไฟล์">...</A>

4.1.1. ไฟล์ในคอมพิวเตอร์

4.2. <A HREF="URL">...</A>

4.2.1. ลิงค์URLอื่น

5. คำสั่งเกี่ยวกับการให้ตัวอักษรเคลื่อนที่ Marquee

5.1. <marquee>...</marquee>

5.1.1. ให้ตัวอักษรเคลื่อนที่

5.2. >Marquee direction="left">...</marquee>

5.2.1. ให้ตัวอักษรเคลื่อนไปทางซ้าย

5.3. >Marquee direction="right">...</marquee>

5.3.1. ให้ตัวอักษรเคลื่อนไปทางขวา

5.4. >Marquee direction="up">...</marquee>

5.4.1. ให้ตัวอักษรเคลื่อนที่ขึ้นบน

5.5. >Marquee direction="down">...</marquee>

5.5.1. ให้ตัวอักษรเคลื่อนที่ลงล่าง

5.6. <marquee bgcolor=" ">...</marquee>

5.6.1. ข้อความวิ่ง+มีสีพื้นหลัง

6. คำสั่งเกี่ยวกับการใส่รูป

6.1. <img src=" " width=" "height=" "border=" "alt=" ">

6.1.1. ใส่รูป

7. คำสั่งเกี่ยวกับตาราง

7.1. <table>...</table>

7.1.1. คำสั่งเปิดตาราง

7.2. <tr>...</tr>

7.2.1. คำสั่งสำหรับแถว

7.3. <td>...</td>

7.3.1. คำสั่งสำหรับคอลัมน์