สังคมสมััยอยุธยา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สังคมสมััยอยุธยา by Mind Map: สังคมสมััยอยุธยา

1. การเกษตร

1.1. เป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่สำคัญของอยุธยา

1.2. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวนา

1.3. ข้าวเป็นพืชที่สำคัญที่สุด

1.4. ปลูกในบริเวณที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยา

1.5. รัฐเก็บอากรค่านา ซึ่งประชาชนจ่ายเป็นข้าว เปลือก เรียกว่า หางข้าว

1.6. ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เปลี่ยนจากการเก็บหางข้าวมาเก็บเป็นเงินไร่ละสลึง

1.7. ข้าวส่งออกไปยัง มะละกา จีน บริษัทอินเดียตะวันออกในฮอลันดาที่เมืองปัตตาเวีย

1.8. รัฐเก็บข้าวไว้เป็นเสบียงไว้ใช้ในเวลาสงคราม

2. การค้า

2.1. การค้าภายใน

2.1.1. ระบบแลกเปลี่ยนโดยตรง คือ การเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันโดยตรง

2.1.2. ระบบแลกเปลี่ยนเงินตรา คือ การเอาเงินมาแลกเปลี่ยนสิ่งของ

2.2. การค้ากับต่างประเทศ

2.2.1. รัฐใช้วิธีผูกขาดการค้าโดยผ่าน พระคลังสินค้า

2.2.2. มีการกำหนดรายการสินค้าผูกขาด

2.2.3. สินค้าออก ผลิตผลที่ได้จากป่า สัตว์ สินแร่ เครื่องหัตถกรรม และอื่น ๆ

2.2.4. สินค้าเข้า เครื่องใช้ต่าง ๆ ได้แก่ ผ้า มีแพรม้วน แพรดอก แพรโล่ เครื่องถ้วยชาม เครื่องกระเบื้อง พัด ดาบ หอก เกราะ สารส้ม เป็นต้น

3. การเก็บภาษีอากร

3.1. จังกอบ หรือ จกอบ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการชักส่วนสินค้า

3.2. ส่วย สิ่งของที่รัฐบาลเรียกร้องเอาจากเมืองที่อยู่ภายใต้ปกครอง

3.3. อากร ส่วนที่เก็บจากผลประโยชน์ที่ราษฎรทำมาหาได้ในการประกอบการต่างๆเช่น ทำนา

3.4. ฤชา ค่าธรรมเนียมที่ทางราชการเรียกเก็บจากราษฎรซึ่งได้รับประโยชน์จากรัฐเป็นการเฉพาะตัว