วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ รหัสวิชา 3001-2001

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ รหัสวิชา 3001-2001 by Mind Map: วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ                 รหัสวิชา 3001-2001

1. สัปดาห์ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดเก็บ สืบค้น ส่งผ่าน และดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ

2. สัปดาห์ที่ 12-14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศประเภทตัวเลขและตารางคำนวณ

3. สัปดาห์ที่ 5-6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

4. สัปดาห์ที่ 15-18 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กาประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศประกอบการบรรยายการนำเสนอ

5. สัปดาห์ที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอ และสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

6. สัปดาห์ที่ 9-11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อนำเสนอข้อมูลสารสประเภทสิ่งพิมพ์

7. สัปดาห์ที่ 3-4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

8. สัปดาห์ที่ 1-2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม